Introduktion till remissen:
Detaljplan för Älta 26:1 och del av Älta 10:1, Oxelvägen

Man vill bygga tre 8-vånings punkthus uppe på det relativt branta berget öster om Oxelvägen ca 150 m söder om Älta centrum. En väg upp på berget söderifrån föreslås. Den gamla panncentralen ersätts med ett parkeringsgarage i tre våningar.

Starpromemorian gällde enbart tomten där panncentralen ligger, man har här planerat över ett mångdubbelt större område, ett idag obebyggt bergigt grönområde. I tidigare planering har detta bergsområde avsiktligt sparats som ett lekområde.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls den 27 april kl 17-20 i Älta centrum.

Detta detaljplaneområde ingick programförslag för Älta C och dess närområde.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor, togs bort 2013-03-01 men återkom senare och fanns till 2011-05-16 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Älta och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/54 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2011-05-16.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2011-05-16.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor, togs bort 2013-03-01 men återkom senare och fanns till 2012-03-20 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Älta och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/54 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast senast 2012-03-20.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2012-03-20.

Nu aktuell presentation av detaljplanen. Laga kreft 2013-05-30.

Kommunens handläggare är Alexander Erixson, 7187735.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-04-02