Introduktion till remissen:
Detaljplan för Boo gårds skola och Boovallen.

Man vill bygga ut skolan, göra Booladantomten till parkering och bygga gångbanor. Man vill tilåta idrottshall.

Området ingår i programet för sydöstra Boo.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i Boo gåds skola måndagen den 20 juni 2016 kl. 17.30-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-08-25 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2013/660-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-08-25.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2016-08-25.

Granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2017-04-25 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på granskningssförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/590-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-04-25.   Obs! Nytt diarienummer!

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2017-04-25.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2017-06-19 men den är överklagad.

I mars 2018 ber man om bygglov för en provisorisk skolbyggnad där man tänkt sig att anlägga en sporthall norr om fotbollsplanerna.

Handlignarna finns här men kan även beställas från Stadsbyggnad.
Kungörelse   Plankarta   Bottenvåning   Övervåning   Fasadritning   Ansökan  

Synpunkter på förslaget till provisoriskt bygglov skall vara vara inne till registrator.bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-03-16, ange B 2018-0124.

Detaljplanen för Boo gårds skola och idrottsplats vann laga kraft 2018-03-16.

Kommunens handläggare är planarkitekt Erik Isacsson, 4125231 och projektledare Nabiha Shahzad 7189339.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-04-23