Introduktion till remissen:
Detaljplan för Boo gårds skola och Boovallen.

Man vill bygga ut skolan, göra Booladantomten till parkering och bygga gångbanor. Man vill tilåta idrottshall.

Området ingår i programet för sydöstra Boo.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i Boo gåds skola måndagen den 20 juni 2016 kl. 17.30-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-08-25 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2013/660-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-08-25.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2016-08-25.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2017-04-25 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på granskningssförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/590-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-04-25.   Obs! Nytt diarienummer!

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 25 april 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2017-04-25.

Kommunens handläggare är planarkitekt Erik Isacsson, 4125231 och projektledare Nabiha Shahzad 7189339.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-04-26