Nacka 2002-03-18
Nacka Miljövårdsråd
Områdesnämnden Sicklaön
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454
Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 172:1, ''Shurgard'', Skvaltan


Området är i översiktsplanen grönt friområde, är trafikstört, är friområde för närliggande flerbostadsbebyggelse.

Här skapas en ny byggrätt. Exploatören kan som motprestation skapa något av värde. Skall man bygga i området bör man se till områdets behov. Kan en bebyggelse samtidigt tillföra kvalitéer som ökar värdet för omgivningen? Lagerlokaler av detta slag saknas i denna del av Sicklaön, läget och trafikförsörjning talar för en etablering av detta slag. Närområdet kan bullerskärmas av en lämpligt utformad byggnad. Man bör hushålla med marken och tillse att bostadsbebyggelsen inte förlorar rekreationsytor.

I Forum-området har stora markytor omvandlats från grönytor till asfalt och takytor. Områdets ''grönfaktor'' har sjunkit betänkligt. Detta orsakar höjd miljöbelastning på grundvatten och dagvattensystemet, ger blåsigt och kallt/varmt/torrt klimat och minskad rening av luften.

Man skall inte göra avkall på stadsbilden. En mer sammanhållen form skulle passa bättre.

Vi föreslår att detaljplanen omarbetas. Det kan ske utan att våningsytan behöver minska.

Gör en hel byggnadskropp som omsluter skogen-berget och bildar bostadsgårdens skydd mot norr och trafiken. Gör en infart och lös interntrafiken inomhus/under däck. Återfyll mot byggnaden i tomtens södra del. Anpassa så att ej byggd tomtyta i söder/öster blir rekreationsyta/bostadsgård. Kanske kan projektet utvecklas med en ny bostadsdel med sin norra långsida/baksida kopplad till lagerhuset. Enkelsidiga lägenheter mot söder skapas.

Behåll och öka ''grönfaktorn''. Låt exploatören lokalt återskapa grön växtmassa och jordlager som mosvarar det ianspråktagna med tex 150%. Det kan ske med gräs/sedumtak, gräsbetong i stället för asfalt, utbyte till gräsbetong av befintlig asfalt på närligande parkeringsytor tex Jet.

Plantera ett par hundra nya träd i närområdet, varav hälften vintergröna.

Kompensera minskningen av friområdet med nya växtbäddar, ny växtlighet och lekanordningar på den obebyggda tomtmarken. Ange ändamål naturmark.

Fotnot: Begreppet ''grönfaktor'' specificeras noggrannare i texten http://www.aman.pp.se/nmr/gronforbattra.html.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/shurgard.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378206
Fax:
Arb: 55378601
E-mail:
jan@aman.pp.se