Nacka 2002-06-02
Nacka Miljövårdsråd
Områdesnämnden Sicklaön
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454
Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 172:1, ''Shurgard'', Skvaltan


I första hand ansluter vi oss till synpunkter framförda av 140 boende vid Per Hallströms väg.
Området bör inte bebyggas på föreslaget vis.

Skall området förändras bör man undersöka med vilka medel naturen kan bevaras och förstärkas, bullerskydd skapas och de boendes närmiljö förbättras i övrigt. Undersök om detta kan ske med hjälp av ett mycket smalt bebyggelsetillskott som skyddar mot biltrafiken och den eventuella spårvägen.

I andra hand har vi föjande synpunkter:

Området är i översiktsplanen grönt friområde, är trafikstört, är friområde för närliggande flerbostadsbebyggelse.

Här skapas en ny byggrätt. Exploatören kan som motprestation skapa något av värde. Skall man bygga i området bör man se till områdets behov. Kan en bebyggelse samtidigt tillföra kvalitéer som ökar värdet för omgivningen? Lagerlokaler av detta slag saknas i denna del av Sicklaön, läget och trafikförsörjning talar för en etablering av detta slag. Närområdet kan bullerskärmas av en lämpligt utformad byggnad. Man bör hushålla med marken och tillse att bostadsbebyggelsen inte förlorar rekreationsytor.

I Forum-området har stora markytor omvandlats från grönytor till asfalt och takytor. Områdets ''grönfaktor'' har sjunkit betänkligt. Detta orsakar höjd miljöbelastning på grundvatten och dagvattensystemet, ger blåsigt och kallt/varmt/torrt klimat och minskad rening av luften.

Man skall inte göra avkall på stadsbilden. En mer sammanhållen form mot Per Hallströms väg skulle passa bättre.

Vi föreslår att detaljplanen omarbetas. Det innebär troligen att våningsytan behöver minska.

Bebygg endast marken närmast vägen. Gör en hel svängd byggnadskropp, c:a 17 meter bred, längs vägen. Skapa ett skydd mot trafiken. Gör en infart i byggnadskroppen. Lös interntrafiken inomhus/under ett däck i ett plan, ställvis något bredare än byggnadskroppen och överdäckat med tjockt växtlager som ansluter till naturmarken.

Behåll och öka ''grönfaktorn''. Låt exploatören lokalt återskapa grön växtmassa och jordlager som mosvarar det ianspråktagna med tex 150%. Det kan ske med gräs/sedumtak, gräsbetong i stället för asfalt, utbyte till gräsbetong av befintlig asfalt på närligande parkeringsytor tex Jet.

Plantera ett par hundra nya träd i närområdet, varav hälften vintergröna.

Kompensera minskningen av friområdet med nya växtbäddar enligt ovan, ny växtlighet och lekanordningar på den obebyggda tomtmarken. Ange ändamål naturmark.

Fotnot: Begreppet ''grönfaktor'' specificeras noggrannare i texten http://www.aman.pp.se/nmr/gronforbattra.html.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/yttrshurgard.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 161039
Fax:
Arb: 163969
E-mail:
jan@aman.pp.se