Nacka 2001-04-27
Nacka Miljövårdsråd
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81   Nacka
Remissvar angående Detaljplan för Sicklaön 172:11 Skvaltan.


Shurgard Storage Center Sweden AB vill uppföra en stor staketomgärdad lagerlokal för att hyra ut i delar på kort sikt till företagare och privatpersoner. Den föreslås ligga mellan Per Hallströms väg och Saltsjöbadsleden, norr om höghusen på Per Hallströms väg.

Lagerlokalen väntas generera en omfattande trafik som bl a kan komma att störa de boende på Per Hallströms väg. Vi anser att trafiklösningen bör utredas bättre.

Den presenterade skissen till lagerlokalen skulle medföra omfattande sprängningar, Miljövårdsrådet skulle med stor tillfredsställelse se att Nacka kommun mer målmedvetet än i dag verkade för att minska bergsprängningen i kommunen.

Vi noterar att i gällande översiktsplan är området markerat som grönt friområde och vi skulle föredra att det förblev ett sådant.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/skvaltanlager.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 164632
Fax:
Arb: 347817
E-mail:
jan@aman.pp.se