Nacka 2004-05-07
Nacka Miljövårdsråd
Områdesnämnden Sicklaön
Stadsbyggnad, planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454
Yttrande över på nytt utställd detaljplan för Sicklaön 172:1 samt delar av 48:14, ''Shurgard'', Skvaltan


Nacka Miljövårdsråd avstyrker förslaget mot bakgrund av nedanstående:

Förslaget, innebärande ny bebyggelse om 7000 m2 BTA, innebär följande:

Allt detta för att möjliggöra etableringen av en lagerlokal!

De socio-ekonomiska priset för föreslaget projekt överskrider vida intäkterna. Bekvämligheten av kunna lagra en del av ens lösöre kan aldrig kompensera förlorad livskvalitet för de boende, förfulandet av en redan utsatt plats mellan billeder, bortförandet av befintlig vegetation samt en totalt omotiverad bergssprängning. Det innebär resurslöseri av naturkapital och en förlorad livskvalitét för nackabor.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrshurgard2.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 161039
Fax:
Arb: 163969
E-mail:
jan@aman.pp.se