Introduktion till frågan om:
Detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum.

Man vill bygga en bro över Svindersviken från Kvarnholmen till centrala Nacka. Bron, skulle allvarligt påverka Ryssbergen, ett område med mycket gammal skog värd att bevara med viktiga nyckelbiotoper. Kostnaden, mer än 300 miljoner kronor, skall i huvudsak betalas av kommunens skattepengar.

Vid behandlingen i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2008-06-11 (paragraf 220) framkom kritik mot förslaget från flertalet partier i kommunfullmäktige.

Programförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2008-09-26 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum. I programförslaget redovisades tre olika förslag.

Ett programsamrådsmöte hölls den 26 augusti 2008 kl 18.30 i Nacka stadshus, sammanträdesrum Erstavik.

Synpunkter på programförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/12 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka senast 2008-09-26.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på programförslaget, 2008-09-26

Samråd angående vattenverksamhet under byggskede och drift av tunnel geom Ryssbergen (webbsidan borttagen av kommunen). Remissvar om vattenverksamhet skulle sändas senast till Birgitta Held-Paulie, Miljöenheten, Dnr KFKS 12/2007 projekt 9214, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast den 2009-05-08.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på vattenverksamhet under byggskede och drift av tunnel genom Ryssbergen, 2009-05-08.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-06-22 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte hölls den 2 juni 2009 kl 18.30 i Nacka stadshus, sammanträdesrum Erstavik.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/12 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka senast 2009-06-22.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2009-06-25

Miljödomstolen ska behandla frågan om det är tillåtet att leda bort inläckande grundvatten under byggskede och drift av tunnel genom Ryssbergen. Ingen information på webben men kungörelse 2009-10-17 i DN och SvD. Handlingar fanns hos Amanda Bartak på Nacka kommun och hos miljödomstolen i Nacka Strand.

Synpunkter med anledning av kommunens ansökan till miljödomstolen skulle lämnas skriftligen i tre exemplar till Nacka Tingsrätt, miljödomstolen, Box 1104, 131 26  Nacka senast 2009-11-12 med angivande av målnummer M 4849-09.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter till miljödomstolen angående vattenverksamhet under byggskede och drift av tunnel genom Ryssbergen, 2009-11-11.

Det första utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-12-22 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på första utställningsförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/12 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka senast 2009-12-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över det första utställningsförslaget, 2009-12-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande inför miljödom angående vattenverksamhet under byggskede och drift av tunnel genom Ryssbergen, 2010-01-14.

Ett andra reviderat utställningsförslag har upprättats i oktober 2010. Man behöver här inte riva istältet, Istället får körvägen en tvärare sväng söder om passagen under Värmdöleden. Tunnelsträckningen har förändrats.

Det andra utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-11-29 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/12 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka senast 2010-11-29.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 29 november 2010 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd. Den som inte framfört synpunkter på förslagen senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över andra utställningsförslaget, 2010-11-29.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Therese Martinsson, 7189362.
(Tidigare handläggare Harry Wiesel, 7187785, Karin Lindskog, 7189660, Per Andersson, 7189903 och Magnus Bäckström, 7189405.)

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-05