Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2009-12-22
Nacka Miljövårdsråd

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden,   KFKS 2007/12 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka

Yttrande över utställd detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och "Nacka Centrum"

Nacka miljövårdsråd ställer sig helt avvisande till planerna på en bro och tunnel från Kvarnholmen till "Nacka Centrum".

Huvudargumentet mot förslaget är att vi vill värna om Ryssberget, ett nästan orört naturområde endast någon kilometer från Stockholms centrum.

Det finns några biotoper i Stockholms närhet som är unika och har mer är rent lokala värden Ryssberget är en, Djurgårdsekarna på andra sidan vattnet är en annan. Ryssberget är knappast i första hand något strövområde, värdet ligger i huvudsak på ett annat plan. I Ryssberget kan en besökande uppleva orördhet och trolska miljöer - helt unikt på skotthåll från kungliga slottet. Ryssberget är en s.k. nyckelbiotop och en stor resurs och bör avsättas som naturreservat.

Planen strider mot Nacka kommuns mål om långsiktigt hållbar utveckling genom att uppmuntra till bilåkande. Vår förening tror dessutom att trafikprognoserna är uppblåsta för att motivera bygget. Kanske är dom verkliga motiven inte lika lätta att redovisa. Några alternativ har inte heller redovisats.

Kostnaderna för förbindelsen mellan Kvarnholmen och Nacka "centrum" är för kommunens skattebetalare orimliga. Om det handlar om att skolbarnen skall komma till skolan så räcker en cykelväg rimligen.

Föreningen Nacka Miljövårdsråd tycker dock att broförslaget rent estetiskt är snyggt med ett återhållet i formspråk, men bron går som framgått av ovan mellan fel platser.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman,   ordförande
Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrkvarnholmsbro.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se