Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2008-09-26
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2007/12 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454
Remissvar avs. program för detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och "Nacka Centrum"


Nacka miljövårdsråd är starkt negativ till planerna på en bro från Kvarnholmen till "Nacka Centrum".

Huvudargumentet mot iden är att vi vill värna om Ryssberget, ett nästan orört naturområde endast någon kilometer från Stockholms centrum och utmed farleden in mot staden. Ryssberget är unikt med bland annat månghundraårig träd. Hur de presenterade vägarna än dras - eller rättare sprängs - fram, förstörs väsentliga naturvärden i området.

Vår förening tror inte att bron behövs. Bron med tillhörande väg skall leda till "Nacka Centrum" - men Nacka har inget centrum i vedertagen mening. Det som kallas centrum är kommunalhuset och en köplada av en typ som det går tretton på dussinet allt kringgärdat av ett oöverskådligt vägsystem. Av vilket skäl skall Kvarholmsborna lockas dit och, framför allt, varför skall skattebetalarna svara för kostnaderna på flera hundra miljoner kronor? Vår förening har sina gissningar men ger inte offentlighet åt dessa.

Vad gäller skolbarnen så kommer barnen boende på Kvarnholmen inte att ha längre till skolor kring Järla än andra nackabarn även om dom åker den nuvarande vägen eller cyklar på den nybyggda cykelvägen nedanför Henriksdalsberget.

Vi uppfattar prognosen att trafikmängden från nordvästra Sicklaön efter utbyggnad skulle uppgå till 30000 fordon/dygn som kraftigt överdriven. Om de skulle använda bil i samma utsträckning som nuvarade invånare i området skulle antalet biltrafiken bli avsevärt lägre, snarare omkring 15000 fordon/dygn. Givetvis är det viktigt att se till att området får god kollektivtrafik, helst spår, annars tät busstrafik.

Att basera investeringar på den tänkta trafikökningen i området på det sedvanliga sättet med framskrivning av rådande trender är vanskligt. Även om årets kraftiga höjning av oljepriset är av spekulationskaraktär så är det dock ett tecken i skyn att nya tider stundar.

Nacka Miljövårdsråd tror att framtidens urbana befolkning varken kan eller vill åka bil i samma utsträckning som i dag. Bosätter man sig på Kvarnholmen prioriterar man sannolikt i betydande utsträckning bort bilen och "vänder ansiktet" mot Stockholm och inte mot "Nacka centrum". Det vägsystem som finns i dag mellan Kvarnholmen och "Nacka Centrum", en motorväg, Värmdövägen och Järlaleden kommer därför att räcka till.

Av sagda framgår att föreningen inte ser sig ha någon anledning att kommentera de olika tunnel - och vägsprängningarna över Ryssberget som föreslagits.För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande
Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/progrkvarnholmsbro.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se