Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2009-06-25
Nacka Miljövårdsråd
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2007/12 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454
Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 13:3 m fl, ny förbindelse mellan Kvarnholmen och "Nacka Centrum"


Nacka miljövårdsråd är starkt negativ till planerna på en bro från Kvarnholmen till "Nacka Centrum".

Huvudargumentet mot idén är att vi vill värna om Ryssberget, ett nästan orört naturområde endast någon kilometer från Stockholms centrum och utmed farleden in mot staden. Ryssberget är unikt med bland annat månghundraåriga träd. Som de planerade vägarna dras - eller rättare sprängs - fram, förstörs väsentliga naturvärden i området.

Miljövårdsrådet vill peka på att hållbara argument för att bron behövs inte finns dokumenterat. Bron med tillhörande väg skall leda till "Nacka Centrum" - men Nacka har inget centrum i vedertagen mening. Det som kallas centrum är kommunalhuset och ett av flera köpcentrum i Nacka, allt kringgärdat av ett oöverskådligt vägsystem. Av vilket skäl skall Kvarnholmsborna lockas dit och, framför allt, varför skall skattebetalarna svara för kostnaderna för detta på flera hundra miljoner kronor?

Vad gäller skolbarnen så kommer barnen boende på Kvarnholmen inte att ha längre till skolor kring Järla än andra Nackabarn även om dom åker den nuvarande vägen eller cyklar på den nybyggda cykelvägen nedanför Henriksdalsberget.

Vi uppfattar prognosen att trafikmängden från nordvästra Sicklaön efter utbyggnad skulle uppgå till 30000 fordon/dygn som kraftigt överdriven och ej underbyggd med fakta relevanta för Kvarnholmen. Om de skulle använda bil i samma utsträckning som nuvarande invånare i området skulle biltrafiken bli avsevärt lägre, snarare omkring 15000 fordon/dygn. Givetvis är det viktigt att se till att området får god kollektivtrafik, helst spår, annars tät busstrafik.

Att basera investeringar på den tänkta trafikökningen i området på det sedvanliga sättet med framskrivning av rådande trender är mycket tveksamt i dagens läge. Även om förra årets kraftiga höjning av oljepriset var av spekulationskaraktär så är det dock ett tecken i skyn att nya tider stundar.

Nacka Miljövårdsråd tror att framtidens urbana befolkning varken kan eller vill åka bil i samma utsträckning som i dag. Bosätter man sig på Kvarnholmen prioriterar man sannolikt i betydande utsträckning bort bilen och "vänder ansiktet" mot Stockholm och inte mot "Nacka centrum". Det vägsystem som finns i dag mellan Kvarnholmen och "Nacka Centrum", en motorväg, Värmdövägen och Järlaleden kommer därför att räcka till.

Samtidigt som denna förbindelse i normalfallet inte har tillräckligt med trafikunderlag för att motivera dess tillkomst befarar vi att vid vissa tillfällen, som när Värmdövägen eller Södra länken inte kan ta emot all trafik, kommer denna väg att användas som smitväg varvid genomfartstrafiken ger stora problem för boende på och omkring Kvarnholmen, speciellt skulle genomfartstrafiken ge betydeande störningar vid skola och centrum på Kvarnholmen.

Det kan dessutom befaras att denna bro av stål kan ge betydande ljudstörningar och vara till estetisk nackdel i Ryssbergen, Marinstaden och södra Kvarnholmen samt på Fjäderholmarna inom Nationalstadsparken.

Förslaget är synnerligen otillfredsställande för både cykel- och gångtrafiken. Gående från Kvarnholmen mot skol- och idrottsplatsområdet måste från brofästet i Ryssbergen gå upp ca 25 höjdmeter på trappor och gångvägar. Cyklister saknar separat cykelväg den första biten på Kvarnholmen och måste sedan ta sig över körbanan till cykelväg på norra sidan. Vid brofästet planeras en skarp 90-graderssväng, mycket olämplig för cyklister. Därefter en förhållandevis lång omväg för att nå skol- och idrottsplatsområdet där Järlastigen ingår i det nya cykelstråket, trots att den är alldeles för brant för att ingå i ett nytt cykelstråk, men man har ansett att detta kan gå för sig därför att denna del av cykelstråket redan är byggd sedan tidigare.

Vi befarar att den föreslagna usla standarden för cyklister och fotgängare kan ge upphov till betydande trafikproblem, såsom cyklister och även fotgängare i tunneln, trots förbud mot detta.

Behovet av att bygga den s.k. parallella vägen norr om Värmdöleden verkar om möjligt ännu mindre än huvudförbindelsen och bör utgå. Enligt förslaget skulle dess anslutning till Värmdöleden norr om Birkavägen vara utformad så att den mycket kraftigt försvårar möjligheterna att komma ut i Ryssbergsterrängen från Birkavägen, så får den givetvis inte utformas.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/kvarnholmsbro.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se