Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2010-01-14

Nacka Tingsrätt
Miljödomstolen, målnummer M 4849-09   Enhet 3
Box 1104
131 26  Nacka


Yttrande inför miljödom angående bortledande av grundvatten från tunnel genom Ryssbergen

Ryssbergen utgör enligt Nackas gällande översiktsplan naturmark. Ryssbergen har enligt Skogsstyrelsen mycket höga naturvärden jämförbara med Tyresta nationalpark och de har klassat större delen som nyckelbiotop och naturvärdesområde. Större delen är även av riksintresse för kulturmiljövård.

Vi är allvarligt oroade dels för att naturen ovanför tunneln kan komma att skadas allvarligt både under byggskede och under drift av tunneln och även allvarligt oroade för att mossen i anslutning till södra tunnelmynningen kan komma att ta allvarlig skada av vattenavledning under byggskedet och minskad vattentillrinning i driftskede.

Ryssbergen är trots sin kuperade terräng ett viktigt rekreationsområde och använt av skolorna för naturupplevelser, orientering och terränglöpning. Det pågående motions- och friskvårdsprojektet hittaut.nu har till alla boende i centrala Nacka och Hammarby sjöstad distribuerat en karta med kontrollpunkter att återfinna i terrängen, av dessa ligger fem i Ryssbergen.

Nacka Miljövårdsråd vill värna om Ryssbergen, ett nästan orört naturområde endast några kilometer från Stockholms centrum och utmed farleden in mot staden. Ryssbergen är unikt med bland annat månghundraåriga träd och mycket död ved.

Ett så värdefullt område som Ryssbergen bör därför givetvis bevaras för framtiden och inte utsättas för byggen av vägar, tunnlar eller byggnader utan istället skyddas som naturreservat.

Vi vidhåller som vi tidigare påpekat att redan provborrningarna givit betydande påverkan på Ryssbergens natur. De maskiner som använts för provborrningar m m har satt djupa spår i Ryssbergens terräng och träd har fällts för att kunna köra fram maskinerna genom Ryssbergens kuperade terräng.

Vi finner inte att behovet av denna väg är så stort att det kan motivera de omfattande ingrepp i miljön som denna förbindelse skulle utgöra för Ryssbergen med omgivningar.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrryssbergstnl2.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se