Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2011-04-29
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2007/492 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   NackaRemissvar avseende detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare Port.


De tidigare detaljplanerna för Tollareprojektet tar i anspråk mycket stora och mycket värdefulla naturområden, vilket vi i tidigare remissvar haft kraftiga invändningar emot. När det gäller denna nu aktuella detaljplan har vi inga större invändningar. Dock vill vi framföra några synpunkter som vi tror kan förbättra såväl den lokala boendemiljön som bevara viss biologisk mångfald.

Det är positivt att den lilla bergknallen i nordvästra delen av området planeras att sparas och avsättas som natur.

Bevara ett lövskogsstråk i gränsen mot de tre fastigheterna vid Kamratvägen. Detaljplanes förslag är att här ska läggas in parkeringsplatser. Ett bättre alternativ skulle vara att helt förlägga parkeringen under mark. Då skulle detta lilla lövskogsområde fortsätt bilda en ridå mellan de olika bebyggelserna och fortsatt fungera som en länk mellan omgivande lövskogområden.

En mycket stor och pampig flerstammig sälg växer idag utmed Gårdsvägen i väster. Det skulle vara värdefullt om denna gick att spara, vilket borde vara möjligt utifrån det västra husets placering.

Områdets största ek finns i planområdets östra del. Den östra huskroppen ligger enligt detaljplanen mycket nära, men eken borde gå att spara.

Gröna tak

I gestaltningsprogrammet föreslås att vissa mindre tak görs som "gröna tak". Det är positivt att tanken på "gröna tak" kommit med i planeringen, men enligt vår uppfattning borde samtliga tak göras "gröna". Om det inte finns blommor på marken, så kan den finnas växter på tak, som kan ge pollen och nektar till fjärilar, humlor och bin över olika delar av sommaren. "Gröna tak" med varierad växtlighet kan utgöra en viss kompensation, när grönytor tas bort.

Busshållplatsläge

I detalj- och illustrationsplaner tycks man ha förbisett att busshållplatsen för trafik mot Slussen måste flyttas om Tollare byggs enligt plan, då kommer busstrafiken via Tollare att gå på Hedenströms väg och inte passera nuvarande hållplats på Sockenvägen mittemot Johannes Petri skola.

Sammanfattning

Bevara lövskogsridån i söder. Lägg parkeringsplatser under mark. Låt alla hustaken bli "gröna tak".


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/tollareport.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se