Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2012-01-31
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2007/492 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81 NackaYttrande över utställd detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare Port.


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av utställningshandlingarna för detaljplan 4, Tollare Port.

I vårt remissyttrande efter samrådet hade vi inga större invändningar mot detaljplanen.

Vi uppmanade dock till följande förändringar:

Bevarande av lövskogsridån i söder.

Parkeringsplatser föreslogs förläggas under mark.

Alla hustaken borde vara ?gröna tak?.

Vidare syntes busshållplatsens placering ha förbisetts.

Vi noterar nu tacksamt att planförslaget har ändrats i riktning mot synpunkterna ovan.

Det är mycket bra att det pampiga sälgträdet och områdets största ek kan bevaras. Det bör dock skrivas uttryckligen i detaljplanen att även sälgträdet skall bevaras. Om eken måste beskäras bör naturligtvis detta ske till ett minimum. Dock kan vi inte se på detaljplanekartan att eken är inlagd och skyddad. Detta måste göras så att eken inte försvinner av misstag.

Parkeringsplatserna och garage har åtminstone flyttats för att "...ge plats åt en vegetationsskärm.."

Vi ser detta som att plantering kommer att ske, om nödvändigt, för att ge en täckande skärm.

De "gröna taken" kommer åtminstone att utredas.

Efter utbyggnad av Tollare kommer en ny busshållplats att placeras i anslutning till skolans entré på Hedenströms väg.

I övrigt vill vi påpeka att skalmarkeringen är felaktig på Illustrationsplanen i remisshandlingsutskicket.


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrtollareport.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31 Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se