Information om utställning av:
Detaljplan för Sicklaön 385:1 och Sicklaön 386:4 m fl, "Skvaltan"

Man föreslår en stormarknad på Skvaltan (vid motorvägskorsningen mellan Värmdöleden och Saltsjöbadsleden). Placeringen verkar vara speciellt anpassad för bilburna kunder, man tycks speciellt försöka locka bilister på väg mot Värmdö och Saltsjöbaden att stanna till här för att handla i stället för att handla i lokala butiker. För icke bilburna kunder har befintliga Forum Nacka och Sickla stormaknad betydligt bättre läge.

Dessutom föreslås ytterligare en stor butik (vid Per Hallströms väg), en bensinstation (under byggnad) med bilvårdsanläggning samt en inomhushall för tennis.

Detta är en andra s.k. utställning av ett förslag som skickats på remiss i april-juni 1998 och utställdes första gången 1999. Nacka Miljövårdsråd avgav vid dessa tillfällen ett mycket kritiskt svar. Även ett antal andra remissinstanser var starkt kritiska till stormarknadsförslaget. Trots detta har förslaget bara ändrats obetydligt.

Läs Nacka Miljövårdsråds remissivar från juni 1998. Texten är vad vi svarade men layouten avviker i denna internetversion.

Vid behandlingen i kommunfullmäktige (juni 1999) reserverade sig Elisabeth Karlsson (mp) mot förslaget därför att det leder till en utarmning av den lokala servicen i Nacka.
Anders Österlund (fp) uttalade att han inte tillstyrker utstllningsbeslutet eftersom underlaget är otillräckligt för att bedöma de trafikmässiga konsekvenserna.

Läs Nacka Miljövårdsråds yttrande i september 1999 över Skvaltan-förslaget

Vid behandlingen i områdesnämnden 23 januari 2001 yrkade Anders Österlund (fp) avslag av detaljplanen. Folkpartiet anser att det behövs frihet för framtida planering av områdena kring Nacka Centrum.
Arne Sedell (v) inkom med en protokollsantecking om han inte finner att miljöfrågorna hanterats på ett tillfredsställande sätt.

Det nu aktuella förslaget fanns utställt på nämndhuset och på biblioteken i Forum och Finntorp till 7 mars 2001.

Synpunkter på detta förslag skulle ha inkommit till kommunen senast 7 mars 2001.

Kommunens handläggare är Eva Nyberg, 7189467.

Yttrande 7 mars 2001, gemensamt för Nacka Miljövårdsråd och Naturskyddsföreniningen i Nacka.

Senast ändrad av Jan Åman 2001-04-01