Nacka 1999-09-23
Nacka Miljövårdsråd

 

 

Till
Områdesnämnden Sicklaön
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81  Nacka

 

 

Yttrande över Detaljplan för "Stora Skvaltan" (Sicklaön 385:1 och Sicklaön 386:4)

 

Nacka Miljövårdsråd motsätter sig planen i den del som gäller stormarknad. När det gäller bensinstation/bilvårdsanläggning och tennishall har vi inga invändningar.

Vi anser att området kan få andra användningsområden som betydligt bättre gynnar Nacka kommuns invånare. En mångfald av verksamheter gör området mer spännande än en ensidig satsning på ett stort företag. Sådana verksamheter skulle kunna vara småföretag som delvis ersätter dem i Lugnet, kulturanläggningar, fritidsgårdar för alla åldrar och idrottsanläggningar.

I samrådsredogörelsen saknas rubriken "Sociala och hälsokonsekvenser". Vi föreslår att denna rubrik i framtiden alltid kommer att ingå i samrådsredogörelserna.

 

Nacka - ekokommun

Nacka har ansökt om att bli eko-kommun. För att vara eko-kommun krävs att lommunen arbetar systematiskt i riktning mot ett uthålligt samhälle. Det uthålliga samhället definieras enligt fyra grundvillkor för kretsloppsprincipen. Uppfylls villkoren sker ingen ackumulering av restmateria, dvs sopberget slutar att växa och inga molekylsopor ökar i naturen.

En samhällsutveckling som strävar mot ökad biltrafik och ökad konsumtion av prylar strider mot de fyra systemvillkoren och medför att mängden synliga och framförallt osynliga sopor ökar.

 

Ett hälsofrämjande samhälle

Samhällsservice till medborgarna borde inriktas mer på att tillgodose de behov som medför välbefinnande och upplevd hälsa/välmående för människorna. Människornas behov borde vara viktigare än företagens.

Alla studier som gjorts, via enkäter och intervjuer, visar att det inte är pengar eller saker som gör att människor mår bra. Däremot är sociala nätverk och meningsfull sysselsättning viktigt för självupplevd hälsa. Från sjukvården vet vi också att en hälsosam livsstil förebygger mycket ohälsa.

Samhällsplaneringen bör gå i en annan riktning än man tänkt sig i Skvaltan:

- Tillgång ska finnas till lokala affärer och andra verksamheter i stadsdelarna.

- Erbjudanden om kultur och idrott för alla kategorier gynnas framför erbjudande om fler prylar.

- Det ska vara mer inbjudande att nå verksamheterna per fot eller cykel än med bil.

 

Politiska målsättningar

I miljökonsekvensbeskrivningen under rubriken "trafikfrågor" hänvisar man till de politiska målsättningarna i miljöprogrammet 1992 och förslaget till miljöprogram 1998-2000:

 

Att förlägga en stormarknad till Skvaltan strider mot de politiska målsättningarna:

 

Man efterlyser också att de sociala och samhällsekonomiska konsekvenserna av en handelsetablering i området utreds. Detta material saknas i underlaget.

 

För Nacka Miljövårdsråd

 

Ingrid Eckerman Jan Åman
styrelseledamot ordförande

 
Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/yttrskvaltan.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman (ordf.)
Plommongatan 9
138 31  Älta
Tel.: 7733283
Fax: 7732313
E-mail: ja@physto.se
 
Ingrid Eckerman
Skogalundsklippan 30
131 39 Nacka
Tel.: 7185551
Fax arb.: 7185586
E-mail: Eckerman@algonet.se