Nacka 2001-03-07
Nacka Miljövårdsråd Naturskyddsföreningen i Nacka

 

Till
Områdesnämnden Sicklaön
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81  Nacka

 

Yttrande över Detaljplan för Sicklaön 385:1 och Sicklaön 386:4 m fl, "Skvaltan"

Nacka Miljövårdsråd och Naturskyddsföreningen i Nacka motsätter sig planen i den del som gäller stormarknad. Skälen är desamma idag som i miljövårdsrådets yttrande 1999.

Vi anser att området kan få andra användningsområden som betydligt bättre gynnar Nacka kommuns invånare. En mångfald av verksamheter gör området mer spännande än en ensidig satsning på ett stort företag. Sådana verksamheter skulle kunna vara småföretag som delvis ersätter dem i Lugnet, kulturanläggningar, fritidsgårdar för alla åldrar och idrottsanläggningar.

I underlaget saknas en bedömning av sociala och hälsokonsekvenser. Detta är anmärkningsvärt speciellt som Nacka kommun som en av de första i landet har påbörjat arbetet med hälsokonsekvensbedömningar (HKB).

Nacka - ekokommun

Nacka har ansökt om att bli eko-kommun. För att vara eko-kommun krävs att kommunen arbetar systematiskt i riktning mot ett uthålligt samhälle. Det uthålliga samhället definieras enligt fyra grundvillkor för kretsloppsprincipen. Uppfylls villkoren sker ingen ackumulering av restmateria, dvs sopberget slutar att växa och inga molekylsopor ökar i naturen.

En samhällsutveckling som strävar mot ökad biltrafik och ökad konsumtion av prylar strider mot de fyra systemvillkoren och medför att mängden synliga och framförallt osynliga sopor ökar.

Ett hälsofrämjande samhälle

Samhällsservice till medborgarna borde inriktas mer på att tillgodose de behov som medför välbefinnande och upplevd hälsa/välmående för människorna. Människornas behov borde vara viktigare än företagens.

Alla studier som gjorts, via enkäter och intervjuer, visar att det inte är pengar eller saker som gör att människor mår bra. Däremot är sociala nätverk och meningsfull sysselsättning viktigt för självupplevd hälsa. Från sjukvården vet vi också att en hälsosam livsstil förebygger mycket ohälsa.

Samhällsplaneringen bör gå i en annan riktning än man tänkt sig i Skvaltan:

- Tillgång ska finnas till lokala affärer och andra verksamheter i stadsdelarna.

- Erbjudanden om kultur och idrott för alla kategorier gynnas framför erbjudande om fler prylar.

- Det ska vara mer inbjudande att nå verksamheterna per fot eller cykel än med bil.

Politiska målsättningar

I miljökonsekvensbeskrivningen under rubriken "trafikfrågor" hänvisar man till de politiska målsättningarna i miljöprogrammet 1992 och förslaget till miljöprogram 1998-2000:

Att förlägga en stormarknad till Skvaltan strider kommunens egna politiska målsättningar:

Man efterlyser också att de sociala och samhällsekonomiska konsekvenserna av en handelsetablering i området utreds. Detta material saknas i underlaget.

Med vänlig hälsning,Jan Åman, ordförande
Nacka Miljövårdsråd
Plommongatan 9
138 31  Älta
E-mail: jan@aman.pp.se
Tel. arb: 164632
Torbjörn Åkermark, ordförande
Naturskyddsföreningen i Nacka
Parkvägen 3
131 41  Nacka
E-mail: stortaa@matphys.kth.se
Tel. arb: 7907886
Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/yttrskvaltan2.html