NACKA MILJÖVÅRDSRÅD
 

 

 

 

Områdesnämnden Sicklaön
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 83  Nacka
 

 

REMISSVAR BETRÄFFANDE DETALJPLAN FÖR SICKLAÖN 395:1 OCH 386:4 (SKVALTAN)

Nacka Miljövårdsråd avstyrker förslaget i den del som gäller uppförandet av stormarknad.

I det underlag som sänts ut på remiss ingick inte den konsekvensanalys som tagits fram av Nordplan AB, trots att den innehåller viktig information då det gäller ställningstagande till detaljplanen.

Förslaget innebär att handel flyttas till Forum från befintliga stormarknader och butiker i Nacka och Värmdö, och att trafiken ökar. Följderna kan sammanfattas sålunda:

 Enligt miljöprogrammet 1992 skall trafikens skadeverkningar minimeras genom bl.a. förbättrad lokal och enskild service. Enligt förslag till miljöprogram 1998-2000 skall samhällsplaneringen bidra till att förbättra det sociala livet. Föreliggande förslag med centraliserad handel går på tvärs mot kommunenes egna målsättningar.

 Enligt miljökonsekvensbeskrivningen, kapitel "hushållning med natrurresurser, hälsa och säkerhet", är det inte helt fel att lämna området obebyggt. Vi stödjer denna åsikt.

 Vi stödjer också rekommendationen att de sociala och samhällsekonomiska konsekvenserna av en handelsetablering i området utreds, och vi anser att detta skall göras innan beslut fattas.

 För övrigt vill vi framhålla följande:

 1. Området kring Nacka Centrum - Forum är redan hårt asfalterat. Det är viktigt att hålla markytor öppna, bland annat med tanke på bibehållandet av grundvattnet.

 2. Området är redan hårt trafikbelastat, med föroreningar av buller, avgaser och partiklar. I stället för att leda hit mer trafik behövs framför allt mera träd mellan bostadshusen och motorvägen, med tanke på ventilation och luftrening.

 3. Både av miljö- och folkhälsoskäl är det viktigt att bärkraftiga kommundelscentra och lokala affärer finns, såväl i Nackas olika kommundelar som i Värmdö. Miljö- och folkhälsoskäl talar för att befolkningen skall kunna klara merparten av sina inköp inom gång- och cykelavstånd, och inte vara hänvisade till biltransporter. Med en åldrande befolkning kan vi också räkna med att en allt större del av befolkningen kommer att vara olämpliga som bilförare. Inom 20 år kommer detta gälla en stor del av 40-talisterna. Redan nu är man i pensionärsorganisationerna oroade av att lokala centra utarmas.

 4. Med ovanstående princip om bärkraftiga kommundelscentra kommer det inte heller i framtiden finnas underlag för mer än en stormarknad i Nacka. Det nuvarande läget i Järla är att föredra, då lättillgängligheten med offentliga transportmedel är betydligt bättre än till Skvaltan. Det ligger också mer centralt i förhållande till Hammarby sjöstad.

 

 

  Nacka 05-06-1998

 

 

  Ingrid Eckerman