Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen.

Man vill bygga bostadshus på berget mellan Tippen och Ljuskärrsberget (adress Solsidevägen).

Man utlyste ett samrådsmöte "Onsdag den 14 april 2005, kl. 18.00", en icke existerande dag! (I Adalar sammanträdesrum på Nämndhusets baksida, runda huset till vänster). Mötet ägde rum torsdag 14 april.

Det första samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men saknades där 2005-04-06 och togs bort 2013-03-01. Det ska ha funnits till 2005-05-11 i Nämndhuset och på biblioteken på Tippen och i Forum.

Samrådstiden för det första samrådsförslaget var ursprungligen satt t o m 2005-04-20 enligt det brev kommunen postade på skärtorsdagen (24/3), en orimligt kort remisstid. Efter att undertecknad natten till fredag 8/4 påpekat detta och att handlingarna ännu inte låg ute på webben kom handlingar plötsligt upp på webben samma dag vid 9-tiden med nytt slutdatum för samråd, 2005-05-11.

Synpunkter på det första samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2005-05-11.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första samrådsversionen, 2005-05-11.

Det 2005 aktuella första utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2006-01-31 på Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken på Tippen och i Forum.

Synpunkter på första utställningsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden, Nacka kommun, senast 2006-01-31.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över första utställningsversionen, 2006-01-31.

Detaljplanearbetet lades efter detta ned pga. kritik från närboende angående de nya byggnadernas påverkan på närområdet och projektet var sedan vilande men har nu tagits upp.

I det nu 2010 aktuella projektet ska det även uppföras ett gruppboende för personer med funktionsnedsättning förutom ett antal bostadshus.

Det andra samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2010-04-30 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken på Tippen och i Forum.

Ett samrådsmöte hölls torsdag 15/4 2010 kl 18.30 i Igelbodaskolans aula.

Synpunkter på det andra samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2004/491 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-04-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående andra samrådsförslaget, 2010-04-30.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2012-01-25 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken på Tippen och i Forum.

Vid Miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 2011-10-19 ansåg representanter (S) och (V) att husen borde bli passivhus medan representanter för (FP), (M), (MP) och (KD) ville bygga högre hus än de föreslagna ca 16 hus av radhustyp plus 6 gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning.

Synpunkter på det andra utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2004/491 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2012-01-25.

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över det andra utställningsförslaget, 2012-01-25.

Nu aktuell presentatiuon av detaljplanen

Kommunens handläggare är Terese Karlqvist, 7189479, tidigare handläggare Johan Håkansson, 7189494 och Alexander Erixson, 7189494.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06