Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2005-05-11
Nacka Miljövårdsråd
Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454

Dnr KFKS 2004/491 214 Projektnr 9511

Remissvar angående detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen.


Nacka Miljövårdsråd är motståndare till den kraftiga expansionen av invånare i Nacka och den därmed sammanhängande bostadsbyggandet på många gånger olämpliga platser, såsom stränder, i vattnet, områden av riksintresse, områden planerade för naturreservat, andra grönområden, nära tunga trafikleder etc.

Trots att detaljplanen för detta projekt avser exploatering i ett grönområde, anser vi ändå planområdet ganska lämpat för bostäder i föreslagen skala, med tanke på läget nära ett centrum med affärer, sjuk- och tandvård, bibliotek och service samt järnvägsstation och goda övriga kommunikationer. Dessutom finns stora andra grönområden i närheten. Planhandlingarna utlovar ju stort hänsynstagande till befintlig natur. Vi vill framhålla, att vi motsätter oss bortsprängningar av berg, vilket vi anser bör göras i så liten utsträckning som absolut är möjligt.

Vi tycker, att husen längs Solsidevägen kunde placeras något längre från vägen med tanke på de boendes trivsel.

På samrådsmötet informerade kommunen, att man planerar att bygga en våning med bostäder ovanpå Tippen. Det ställer vi oss positiva till och anser att man gärna kan utöka med flera våningar. Vi anser dock att detaljplanen för Solsidevägen måste samordnas med planeringen av Tippens påbyggnad, så att man undviker konflikter och i stället kan erhålla synergiefffekter och en sammanhållen miljö, positiv för alla. T.ex. kan då gång- och cykelvägar till Tippen och järnvägsstationen optimeras för det gemensamma området. Gångbroar från planområdet till Tippen och stationen kunde byggas för att erhålla en bekväm och handikappanpassad kommunikation, med förbindelse till Tippens bottenplan via hiss eller rulltrappa.

Vi undrar om det ökande behovet av gemensam allmän service såsom dagis, fritis etc har planerats och i så fall var hur lokaliseringen av dessa är tänkt att lösas.

Vi förutsätter att de nya byggnaderna gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet och en hög funktionell boendekvalitet samt att vid områdets totala planering, de boendes och övriga kommuninvånares välbefinnande prioriteras framför exploatörens vinstintressen.

Kommunen har det lagliga verktyget i sin hand att förverkliga detta, och vi anser att den här liksom alltid skall använda det.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/ljuskarrsb.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 161039
E-mail:
jan@aman.se