Introduktion till Nacka kommuns remiss:
Detaljplan för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten Erstavik 6:1 m fl
och Vägverkets remiss:
Arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning för ny trafikplats Skrubba-Lindalen

I Nacka kommuns handlingar har detta kallats trafikplats LÄSK (Lindalen, Älta, Skrubba). Man planerar ramper mot Tyresövägen där nu Ältabergsvägen/Töresjövägen går under motorvägen. Korsningen skulle bl a serva planerade Södra Hedvigslund.

Förslaget är omtalat på Vägverkets (numera Trafikverkets) webbsidor och med mer explicit plan (pdf-format) samt fanns under tiden 2008-12-04 till 2009-01-08 bl a i Nacka Stadshus och biblioteket i Älta.

Ett av vägverket arrangerat samrådsmöte hölls 11 december 2008 kl. 19.00-21.00 i Stavsborgsskolan, Almvägen 2, Älta.

Synpunkter på vägverkets samrådsförslag skulle vara inne till Vägverket Region Stockholm, Marianne Eriksson, 171 90 Solna. senast 2009-01-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande vägverkets samråd, 2009-01-14.

Samrådsförslaget från Nacka kommun finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-06-21 på biblioteken i Forum och Älta.

Synpunkter på Nacka kommuns samrådsförslag skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2006/622 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2009-06-21.

Samtidigt ställde vägverket ut arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning för trafikplatsen, handlingarna finns nu som trafikplats Hedvigslund på Trafikverkets sidor. Utställningshandlingarna fanns även i form av två rejäla pärmar på Nacka stadshus och biblioteket i Älta till 23 juni 2009.

Synpunkter på arbetsplan med MKB skulle vara Vägverket Stockholm, Marianne Eriksson, 171 90 Solna, tillhanda senast 2009-06-23.

Nacka Miljövårdsråds remissvar över Nacka kommuns samrådssförslag och Vägverkets arbetsplan, 2009-06-17.

Utställningsförslaget från Nacka kommun finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2009-12-16 på biblioteken i Forum och Älta.

Synpunkter på Nacka kommuns utställningsförslag skall ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2006/622 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2009-12-16.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 16 december 2009 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över Nacka kommuns utställningssförslag, 2009-12-16.

Nacka kommuns handläggare är Johan Håkansson, 7189494.

Vägverkets handläggare är Marianne Eriksson, 7576687.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-05