Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2009-12-16Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2006/622 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka

Kopia:
Stockholms Stadbyggnadskontor, Registraturet, Box 8314, 104 20   Stockholm
Vägverket Region Stockholm, Att: Marianne Eriksson, 171 90   Solna
AB Storstockholms Lokaltrafik, 105 73   Stockholm
Tyresö kommun, 135 81   Tyresö


Yttrande över utställd detaljplan för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten Erstavik 6:1 m fl

Enligt förslaget avser man att "gräva ut" vägporten så att fri höjd ökar från nuvarande 3,5 m till 4,7 m. Detta skulle vara en fördel för trafik med höga bilar men kommer rimligen att leda till att rondellen söder om Tyresövägen med intilliggande delar av på- och avfart, Töresjövägen och Skrubba Malmväg (söderut från trafikplatsen) kommer att skäras ned mycket kraftigt i omgivningen. En något måttligare sänkning av vägarna skulle vara en klar fördel för naturvärden och för gåendes tillgänglighet till naturen.

Det är anmärkningsvärt att det i kommunens material helt saknas höjduppgifter på planerade vägar. Nordligaste delen av Skrubba Malmväg kommer enligt förslaget uppenbarligen att ligga i ett nedsänkt dike som kommer att utgöra ny barriär för friluftslivet i likhet med Tyresövägen.

Avfarten från Tyresö mot trafikplatsen kommer att förstöra stigen (markerad på detaljplanen) som leder upp i riktning mot Ältaberg, Nackas högsta berg (82 m). Givetvis kommer efter en planerad utbyggnad av Södra Hedvigslund ännu fler att söka sig i denna huvudsträckning upp mot berget. Det förefaller som att passagen utanför bullervallen kommer att få ett besvärligt brant parti vilket inte är fallet för den nuvarande stigen. Trots tidigare påpekanden finns har den utställda detaljplanen ingen lösning till detta även om det i texten står att detta problem "troligen" kan lösas. Om det inte löses kan man som tidigare påpekats förvänta sig en livlig gångtrafik på själva avfartens körbana.

Det är väsentligt, särskilt med tanke på förväntad trafikökning på Ältabergsvägen, att den gång- och cykleväg som planeras vid själva trafikplatsen inte slutar där denna detaljplan slutar nära trafikplatsen utan att det regionala cykelstråket "Tyresöstråket" snarast binds samman med separat bana från nuvarande slut vid Flatenbadet utefter Flatenvägen och Ältabergsvägen till denna trafikplats. Detta är en fråga för Stockholms och Nacka kommuner samt Vägverket. Vi finner det anmärkningsvärt att denna gång- och cyklelväg utmed Ältabergsvägen som ingick i Nacka kommuns startpromemoria nu inte länge ingår i denna plan.

I utställningsförslaget föreslås att cyklelbanan utmed Ältabergsvägen läggs på nordöstra sidan för att undvika trafikfara vid Skrubba koloniväg. Detta leder emellertid till att cykelvägen kommer att korsa fem avtagsvägar till Ältabergsvägen istället för bara en avtagsväg och dessutom att cyklister på Tyresöstråket (Flaten-Tyresö) tvingas korsa Ältabergsvägen två gånger. Dessutom anger planen att cykelvägens passage över Ältabergsvägen till skillnad mot vägkorsningarna söder om motorvägen sker i två tvära vinklar vilket mycket besvärligt för cyklister. En cykelbana på Ältabergsvägen sydvästra sida och en modifiering av korsnigen med Skrubba Koloniväg vore en bättre lösning. Förslaget ger en alltför dålig standard för det regionala cykelstråket vilket troligen leder till att många cyklister kommar att istället köra på bilkörbanan.

I samband med utbyggnad av bostäder i Ältadalen (grusgropen), industrier i södra delen av Ältadalen och bostäder i Södra Hedvigslund är det uppenbart att den idag relativt glesa busstrafiken i området måste utökas. Speciellt ligger industriområdet med affärsverksamhet i Ältadalens södra del långt från befintliga busshållplatser. Därför bör en busslinje som trafikerar Grustagsvägen inrättas. En sådan linje borde söderut troligen inte följa nuvanarnde bussväg på den smala Linblomsvägen genom Lindalen utan istället följa Töresjövägen och planerade nya delen av Skrubba Malmväg och bör därför ha ett hållplatsläge inom denna detaljplan.

Nacka Miljövårdsråd känner till att i första hand rådjur men även annat vilt rör sig i berört område. Vi föreslår att det byggs ekodukter för att minska risken för viltolyckor.

Vidare är det väsentligt att bygga om den synnerligen trafikfarliga korsningen vid Ekstubben (Ältavägen/Oxelvägen/Ältabergsvägen) till en mer trafiksäker standard, t ex en rondell.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrlask.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se