Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2009-06-17Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2006/622 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka

Vägverket Region Stockholm
Att: Marianne Eriksson
171 90    Solna

Kopia:
Stockholms Stadbyggnadskontor, Registraturet, Box 8314, 104 20   Stockholm


Remissvar beträffande Nacka kommuns remiss om detaljplan för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten Erstavik 6:1 m fl
samt Vägverkets remiss om arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning för ny trafikplats Skrubba-Lindalen

Enligt förslaget avser man att "gräva ut" vägporten så att fri höjd ökar från nuvarande 3,5 m till 4,7 m. Detta skulle vara en fördel för trafik med höga bilar men kommer rimligen att leda till att rondellen söder om Tyresövägen med intilliggande delar av på- och avfart, Töresjövägen och Skrubba Malmväg (söderut från trafikplatsen) kommer att skäras ned mycket kraftigt i omgivningen. En något måttligare säkning av vägarna skulle vara en klar fördel för naturvärden och för gåendes tillgänglighet till naturen.

Det är för bedrövligt att det i kommunens material helt saknas höjduppgifter på planerade vägar. Nordligaste delen av Skrubba Malmväg kommer enligt förslaget uppenbarligen att ligga i ett nedsänkt dike som kommer att utgöra ny barriär för friluftslivet i likhet med Tyresövägen.

Avfarten från Tyresö mot mot trafikplatsen kommer att förstöra stigen (markerad på detaljplanen) som leder upp i riktning mot Ältaberg, Nackas högsta berg (82 m). Givetvis kommer efter en planerad utbyggnad av Södra Hedvigslund ännu fler att söka sig i denna huvudsträckning upp mot berget. Det är därför synnerligen viktigt att det efter vägbygget lämnas lämplig plats för en stig bredvid avfarten, annars kan man anta att det istället kommer att bli livlig gångtrafik på själva avfartens körbana. Det förefaller som att passagen utanför bullervallen kommer att få ett besvärligt brant parti vilket inte är fallet för den nuvarande stigen.

På detaljplanen saknas cykelbanan utefter Ältabergsvägen trots att den är nämnd i texten, cyklebanor utritats i passagen under motorvägen och på Skrubba Malmväg (söderut från trafikplatsen) samt att denna cyklelbana utritats på vägverkets plan över trafikplatsen.

Det är väsentligt, särskilt med tanke på förväntad trafikökning på Ältabergsvägen, att den gång- och cykleväg som planeras vid själva trafikplatsen inte slutar i anslutning till trafikplatsen utan att det regionala cykelstråket "Tyresöstråket" snarast binds samman med separat bana från nuvarande slut vid Flatenbadet utefter Flatenvägen och Ältabergsvägen till denna trafikplats. Detta är en fråga för Stockholms och Nacka kommuner samt Vägverket. Vi finner det anmärkningsvärt att denna gång- och cyklelväg utmed Ältabergsvägen som ingick i Nacka kommuns startpromemoria nu inte länge ingår i denna plan.

Vidare är det väsentligt att bygga om korsningen vid Ekstuben (Ältavägen/Oxelvägen/Ältabergsvägen) till en mer trafiksäker standard, t ex en rondell.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/samrlask.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se