Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2009-01-14
Vägverket Region Stockholm
Att: Marianne Eriksson
171 90    Solna
Fax: 6270923

Kopia:
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81   Nacka
Stockholms Stadbyggnadskontor, Regisraturet, Box 8314, 104 20   Stockholm


Remissvar beträffande förslag till trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229.

Det material om förtslaget vi kunnat komma över är synnerligen ofullständigt och räcker inte för att komma med ett fullständigt remissvar. Trots att man på vägverkets webbsidor lovat att man bl a i biblioteket i Älta skulle ställa ut förslaget till arbetsplan finns denna inte där, ej heller tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Man avser att "gräva ut" vägporten så att fri höjd ökar från nuvarande 3,5 m till 4,7 m. Detta är en fördel för trafik med höga bilar men kommer rimligen att leda till att rondellen söder om Tyresövägen med intilliggande delar av på- och avfart, Töresjövägen och Skrubba Malmväg kommer att skäras ned mycket kraftigt i omgivningen. En något måttligare säkning av vägarna skulle vara en klar fördel för naturvärden och gåendes tillgänglighet till naturen.

Det är för bedrövligt att det i materialet saknas höjduppgifter på planerade vägar, förekommande höjduppgigter gäller bara existrande vägar, det verkar vara en stor risk att Skrubba Malmväg kan komma att ligga i ett nedsänkt dike som kan komma att utgöra ny barriär för friluftslivet i likhet med Tyresövägen.

Det är således inte alls sant att som det står i den broschyr som beskriver förslaget "Kultur och naturvärden berörs dock inte".

Avfarten från Tyresö mot mot trafikplatsen kommer att förstöra stigen (markerad i planritningen) som leder upp i riktning mot Ältaberg, Nackas högsta berg (82 m). Givetvis kommer efter en planerad utbyggnad av Södra Hedvigslund ännu fler att söka sig i denna huvudsträckning upp mot berget. Om det efter vägbygget inte lämnas lämplig plats för en stig bredvid avfarten kan man anta att det istället kommer att bli livlig gångtrafik på själva avfartens körbana.

Påståendet i broschyren att dessa stigar inte skulle påverkas är uppenbarligen inte sant.

Det är väsentligt att den gång- och cykleväg som planeras vid själva trafikplatsen inte slutar i anslutning till trafikplatsen utan att det regionala cykelstråket "Tyresöstråket" binds samman med separat bana från nuvarande slut vid Flatenbadet utefter Flatenvägen och Ältabergsvägen till denna trafikplats. Detta är en fråga för Vägverket samt Stockholms och Nacka kommuner.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/lask.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se