Introduktion till remissen:
Program för detaljplaner - Kvarnhomen med Hästholmssundet och Gäddviken

Markägaren (KF) har begärt en planläggning som omvandlar området till en stadsdel för ca 4000 boende och ca 3000 arbetsplatser.

Vid behandlingen i kommunstyrelsen 2003-06-02 lämnade Kerstin Nöre (mp) en lång reservation som börjar med: "Föreliggande förslag är enormt hårdexploaterat och måste stoppas/ändras till att följa miljhänsyn, hänsyn till strandskydd och riksintresse."

Ett samrådsmöte ägde rum måndagen den 18 augusti 2003 kl. 17.30 - 20.30, Tre koronrs väg 34, Cafeet i "Makaronifrabriken".

Programförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor till 2013-03-01, senare fanns bara det beslutade programmet tillgängligt men det togs bort 2016-06-13. Programförslaget fanns till 2003-09-15 i Nämndhuset och i biblioteket i Forum.

Remissvar på programförslaget skulle vara vara inne senast 2003-09-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande programförslaget för Kvarnholmen, 2003-09-15.

Detaljplanereringen har delats upp på flera delar, se
Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 1 - Norra Kajområdet.

Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 2 - Centrala kvarnområdet.

Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 3 - Östra kvarnområdet.

Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 4 - Södra Kvarnholmen.

Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 5 - Kvarnholmsplatån.

Kommunens handläggare är Magnus Bäckström, 7189405.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-16