Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 2 - Centrala Kvarnområdet

Man vill göra om de gamla kvarnbyggnaderna på Kvarnholmens centrala del till bostäder och verksamheter, bla en centrumanläggning. En del av byggnaderna kommer att rivas, även en byggnad som i den antikvariska förundersökningen klassats som en byggnad av särskild vikt från stadsbyggnadssynpunkt.

Om den planerade bron över Svindersviken mot Ryssbergen byggs kan man förvänta att området blir bullerstört av genomfartstrafik.

Förslaget ha föregåtts av ett program för hela Kvarnholmen.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men har tagits bort och fanns till 2009-05-25 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Förslaget presenterades vid ett samrådsmöte på Kvarnholmens Utvecklings AB:s projektkontor, Tre Kronors väg 36 B på Kvarnholmen, måndagen den 11 maj 2009, kl 18.00.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/893 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2009-05-25.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2009-05-25.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men har tagits bort och fanns till 2009-12-22 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/893 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2009-12-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2009-12-22.

Nu aktuell presentation av detaljplaneförslaget

Kommunens handläggare är Per Jerling, 7189478.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-02-27