Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 3 - Östra Kvarnområdet

Man vill bygga en skola och uppföra bostäder istället för kvarnens silobyggnader. En del av byggnaderna kommer att rivas, även en byggnad som i den antikvariska förundersökningen klassats som en byggnad av särskild vikt från stadsbyggnadssynpunkt. Skolområdet ingick tidigare i etapp 2 under dess samråd.

Om den planerade bron över Svindersviken mot Ryssbergen byggs kan man förvänta att området blir bullerstört av genomfartstrafik.

Förslaget ha föregåtts av ett program för hela Kvarnholmen.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-07-05 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte hölls i Kvarnholmen Utveckling AB:s projektkontor, Tre Kronors väg 36 B på Kvarnholmen, måndag den 21 juni 2010 kl 18.00.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/894 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-07-05.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2010-07-02.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-11-29 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/894 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-11-29.

Alla som har synpunkter på dessa förslag bör skriva till kommunen senast 29 november 2010 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2010-11-29.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Per Jerling, 7189478 och Magnus Bäckström, 7189405.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-02-24