Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 1 - Norra Kajområdet

Man vill göra om de gamla kvarnbyggnaderna på Kvarnholmens norra kaj till bostäder och verksamheter samt bygga ytterligare hus på kajen samt bygga på ytterligare våningar på vissa hus. Bostäderna kommer att synas från Stocholms inlopp, ett riksintresse. De omges av livsfarliga stup.

Förslaget ha föregåtts av ett program för hela Kvarnholmen.

Förslaget presenterades vid ett samrådsmöte på Kvarnholmens Utvecklings AB:s projektkontor, Tre Kronors väg 36 B på Kvarnholmen, onsdagen den 5 mars 2008, kl 18.00.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men har tagits bort och fanns till 2008-03-14 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/892 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-03-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2008-03-14.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men har tagits bort och fanns till 2008-10-17 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/892 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-10-17.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2008-10-17.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Magnus Bäckström, 7189405.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-02-27