Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-09-17
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2011/237-14
Planenheten
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar angående förslag till detaljplan för Fisksätra Marina

Nacka Miljövårdsråd hänvisar till sina tidigare yttranden. Se de tidigare inlagor vi ingivit till Nacka kommun och Mark-och miljödomstolen. Dessa finns tillgängliga på webben som http://www.nackamiljo.se/vattenfisksatramarina.html, http://www.nackamiljo.se/domstolfisksatramarina.html och http://www.nackamiljo.se/domstolfisksatramarina2.html .

Utbyggnaden av marinan är alltför omfattande och innebär allvarliga ingrepp med risker för miljön samt inskränkningar i allmänhetens tillgång till värdefulla rekreationsmiljöer.

De fria vattenytorna liksom vyerna över dem inskränks i hög grad. Positivt är varsamt anlagda strandpromenader, som dock bör ta stor hänsyn till naturmiljön. Viktigt är att allmänheten inte med instängsling hindras att ta sig längs strandlinjen. Plats för mindre roddbåtar etc bör också finnas i närheten.

Anläggning av hårdgjorda ytor bör undvikas och minimeras och ostörda strandzoner bör respekteras, viss städning och sanering av dem bör ske, nedskräpning förekommer. Värdefullt vore om en anläggning av denna typ låg närmare brukarna, den genererar mycket trafik från ett större område, och marinan används i mycket ringa grad av närboende i Fisksätra. Mycket viktigt är omhändertagande av dagvatten, särskilt vid större skyfall, som förväntas öka i omfattning.

Vi vill tillägga att båttrafiken riskerar att allvarligt störa badet på Fisksätra holme, genom svall och föroreningar, buller och avgaser. Ingen särskild hänsyn har tagits till badlivets behov av att inte utsättas för båttrafik, och de avgaser och utsläpp av oljor och drivmedel som i allmänhet förekommer på och nära vattenytan. Lukten av bensin är mycket störande för en simmare med näsan intill vattenytan, liksom de utsläpp som ofta förekommer. Buller från båtarna likaså. Hastighetsbegränsningar bör införas och gälla hela området. Det anförs att båtupptagning sker under hösten, men med klimatförändringarna kan vi räkna med en förlängd bad- och båtsäsong, där konflikter kan uppstå.

Vi noterar att badplatsen är särskilt viktig för de som önskar sol och bad på förmiddagarna, även om en badplats även anlägges på västra sidan.

Vi hänvisar till SWECOS rapport: "Tänkbara effekter på bad vid Fisksätra holme av utökad verksamhet vid småbåtshamn i Fisksätra, Nacka kommun"

Citat: "För att om möjligt undanröja konflikter mellan båttrafik och badande bör möjligheten till och effekter av följande åtgärder utredas:

  • Flyttning av sjösättningsramp till marinans östra del.
  • Flyttning av huvudrampen till ett läge som motsvarar dagens huvudramp.
  • Möjlighet till avgränsning mellan badområde och var båtar får framföras."

Vidare vill vi framföra farhågor för eventuella båtbränder, där vi bedömer sannolikheten för att något sådant kan inträffa som relativt hög.

Kommer tankning av båtar att ske och tillåtas inom området? Kommer båtägare att tillåtas att själva medföra drivmedel och fylla på tankar inom området? Hur kan krav på brandsäkerhet tillgodoses och spridning av bränder inom området förhindras? Vilka säkerhetsföreskrifter och utrymningsvägar för båtar och människor finns? Hur kan spill tas om hand?

Det sistnämnda är ytterst viktiga frågor för säkerhet och miljö. Och det är väsentligt att veta att vindriktningen under sommarens soliga dagar företrädesvis – under "sjöbrisen" som kan vara hård på eftermiddagen, är östliga vindar som blåser mot holmen, med klapper från master och fall på segelbåtar, motorbuller och avgasångor, samt de verksamheter som förekommer inom det marina området. Ingen lugn badmiljö. Marinan synes främst skydda båtlivet från västliga vindar under de regelbundna lågtryck som vandrar in från väster.


För Nacka Miljövårdsråd
Torgny Domeij


Detta remissvar är utlagt som http://www.nackamiljo.se/fisksatramarina.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se