Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2013-02-04

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen, Enhet 3
Box 1104
131 26   Nacka
Kopia:  MSN,  KFKS 2011/237-214,  Nacka kommun,  131 81   Nacka

Yttrande i mål M 3752-12 angående anläggande och bibehållande av flytbryggor m.m. på fastigheten Nacka Erstavik 26:608 m.fl.

Nacka Miljövårdsråd har givits möjlighet att yttra sig i detta mål.

Under förutsättning att kommunen bygger den planerade piren är det en rimlig konsekvens att Fisksätra Marinas flytbryggor flyttas så att de ansluter till denna pir.

Emellertid anser vi att den föreslagna utbyggnaden, en fördubbling av antalet småbåtar, är en alltför stor utbyggnad av marinan.

Vi anser att Marinan måste hålla sig inom sin nuvarande fastighet Erstavik 26:608 och vi motsätter oss bestämt att bryggor eller båter placeras inom fastigheten Skogsö 2:24. Däremot kan det vara rimligt att Marinans fastighet inte bör ingå i Naturreservat Skogsö.

Vid muddringar och utfyllnader i området är det av synnerlig vikt att att tillräckliga åtgärder vitages för att undvika grumling av vattnet.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman,   ordförande
Detta svar finns på webben som http://www.nackamiljo.se/domstolfisksatramarina.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se