Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2013-05-02Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen, Enhet 3
Box 1104
131 26   Nacka

Kopia:  MSN,  KFKS 2011/237-214,  Nacka kommun,  131 81   Nacka


Andra yttrande i mål M 3752-12 angående anläggande och bibehållande av flytbryggor m.m. på fastigheten Nacka Erstavik 26:608 m.fl.

Under förutsättning att kommunen bygger den planerade piren är det en rimlig konsekvens att Fisksätra Marinas flytbryggor flyttas så att de ansluter till denna pir.

Vi anser det väsentligt som nu föreslås att Marinan måste hålla sig inom sin nuvarande fastighet Erstavik 26:608 och vi motsätter oss bestämt att bryggor eller båter placeras inom fastigheten Skogsö 2:24. Däremot kan det vara rimligt att Marinans fastighet inte bör ingå i Naturreservat Skogsö.

Emellertid anser vi att den föreslagna utbyggnaden är en alltför stor utbyggnad av marinan.

Nacka kommun och berörda marinföretag i omgivningarna har under lång tid sökt få till stånd ett omfattande marincenter i området nära Fisksätra holme och i Skutviken. Dessa kan inte ses isolerat från varandra, gemensamma intressenter finns i bakgrunden och har drivit denna fråga under skilda huvudmannaskap.

Ett sammanhängande marint område av mycket omfattande karaktär, som i praktiken kan sträcka sig från Fisksätra till Skutviken medför ökad belastning på både land och vatten längs hela strandlinjen i och utanför naturreservatet. En stor del skulle bli ianspråktagen av fritidsbåtsplatser till lands och i vattnet.

Vidare skulle ökad belastning av bil- och båttrafik i omgivningen bli följden. Allmänhet och närboendes tillgång till vattenområden och strand samt naturreservatet riskerar att allvarligt begränsas och störas av dessa verksamheter. Hänsyn till natur och djurliv talar också för att avstyrka ansökan. Exploateringstrycket är högt i närområdet.

Bostadsområdet Fisksätra byggdes under miljonprogrammet, och blev en renodlad sovstad, vilket har bidragit till segregering i området. De boende där har i ringa utsträckning kunnat göra sina röster hörda, även om kommunen fört en dialog med dem under senare tid. Såå saknas till exempel ett väl fungerande centrum enligt ABC-stadens stadsbyggnadsprinciper.

Ett marincenter - inklusive Skutviken - menar kommunen - tillsammans med intressenterna - skulle kunna fungera som ett ansikte utåt för Fisksätra. Fisksätraborna själva upplever i hög grad exploateringen av området som en avskärmande och isolerande barriär mot de attraktiva vattenytorna, som de själva endast i begränsad utsträckning har tillgång till, genom Fisksätra holme och en av båtlivet störningshotad badplats.

Marincenter och vattenverksamheten är inte förankrade hos Fisksätraborna. De har i ringa utsträckning naturlig tillgång till grönområden längs vattnet. Skogsö naturreservat skulle kunna fungera som en motvikt till detta om planerna på utökad varvsverksamhet i Skutviken skrinläggs och tillgängligheten ökar.

Kommunen och de marina intressenterna synes nu söka genomföra sina planer genom en stegvis framdriven process, där utbyggnad av Fisksätra Marina och varvet i Skutviken är ett steg i denna riktning.

Även Fisksätraborna bör ges utökade möjligheter att yttra sig, och sambandet med Fisksätra marincenter och Skutvikens varv beaktas och genomlyses. Ett helhetsperspektiv krävs!

Vi åberopar betydelsen för Fisksätra och sambandet med Skutvikens varv enligt följande:

(Angående lagparagrafer i miljöbalken som åberopas):

Tillåtlighet:- Nyttan med projektet:

En vattenverksamhet får bedrivas endast om fördelarna från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaden samt skadorna och olägenheterna av den, vilket följer av 11 kap.6§ miljöbalken.

Olägenheten för Fisksätraborna synes vara av stor omfattning. Deras tillgång till fria vattenytor och utnyttjande av ett ostört naturreservat begränsas kraftigt. Detta är en väsentlig kommunala icke privatiserade naturmark och vattenytor som finns i närområdet, vilket varit ett skäl till inrättande av reservatet. (På andra sidan motorvägen finns det privata fideikommisset Erstavik, med långa gångavstånd till kustvatten. Dessutom har stora ytor inom fideikommisset ianspråktagits av golfbanor som Fisksätraborna har ringa tillgång till.)

Allmänna hänsynsregler:

De allmänna hänsynsreglerna finns i i 2 kap. miljöbalken. Det är inte utrett hur verksamheten kommer att påverka Fisksätraborna och vilka olägenheter som uppstår för dessa. Effekterna torde främst vara psykosociala negativa hälsoeffekter, samt bristande tillgång till grönområdet, frisk luft och fria vattenytor; Begränsningarna i tillgången till naturreservat och vattenområden i närområdet för icke båtägare som är boende i Fisksätra, vilket torde utgöra en överväldigande majoritet. Det bör utredas hur Fisksätraborna ställer sig till helheten, inklusive Skutviksvartvet, som skulle komma att skära av entrén från Fisksätrahållet.

Vid muddringar och utfyllnader i området är det av synnerlig vikt att att tillräckliga åtgärder vitages för att undvika grumling av vattnet.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta svar finns på webben som http://www.nackamiljo.se/domstolfisksatramarina2.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se