Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2010-04-30
WSP Samhällsbyggnad
Landskap och miljö
Att: Susanna Nilsson
121 88   StockholmSamrådsyttrande angående utkast till miljötillståndsansökan för biogasproduktion på Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholm

Placeringen

Nacka Miljövårdsråd är positiv till biogas men vi finner inte att en placering av denna anläggning i en smal remsa mellan naturreservat och med ett natura 2000-område nedströms är lämplig. Andra lokaliseringar måste övervägas.

Det förefaller som om endast en mindre del av råvarorna kan komma från Södertörn utan att det mesta kommer att transporteras längre stärckor, kanske främst från Södermanlands län. Detsamma gäller producerad biogödsel. Transportekonmiskt skulle det vara bättre att transportera biogasen från en anläggning i närmare anslutning till de jordbruksområden som producerar råvarorna och tar emot biogödseln. Onödigt långa lastbilstransporter vid produktionen utraderar en del av fördelarna med biogasen.

Dagvatten

Skulle en biogasanläggning ändå byggas på denna plats är det helt nödvändigt att det byggs en ordentlig reningsanläggning för dagvattnet från området för att förhindra risk för utsläpp i Ältasjön och Natura 2000-klassade Söderbysjön och Dammtorpssjön i Nackareservatet.

Risken för påverkan på sjösystemet måste behandlas utförligare i miljötillståndsansökan. Anläggningen för dagvattenrening måste vara konstruerad för att klara även utsläpp av järnklorid och större utsläpp i samband med en olycka på anläggningen samt klara att ta hand om släckvatten efter en stor brand i anläggningen.

Lukt

Risk för luktstörningar, även med giftiga gaser, tycks föreligga för omgivande bebyggelse, både i Stockholm och i Nacka, och i Nackareservatet, troligen Sveriges mest besökta friluftsområde. Åtgärder måste vidtas för att förhindra denna risk.

Trafikproblem

Området har enligt planen två infarter från Flatenvägen. Där den östra och lägre belägna infarten planeras går Flatenvägen i en reletivt brant backe vilket ut trafiksäkerhetssynpunkt gör platsen mycket olämplig för en avfart. Den västra infarten planeras vid backkrönet, vilket inte heller är trafiksäkert.

Utseende

Anläggningen kommer att påtagligt påverka synintrycket negativt från bl a Ältasjön och dess stränder, intrycket från naturreservaten, både Flatens naturreservat och Nackareservatet kommer att förfulas.

Ekbacken skövlad utan detaljplanebeslut

Vi finner det anmärkningsvärt att Stockholm stad givit tillstånd till att skövla ekbacken och påbörja markarbeten innan något beslut om detaljplan tagits.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/wspbiogasflaten.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se