Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-12-02


Stockholm vatten AB
13SV150/Stockholms framtida avloppsrening
106 36  Stockholm
samrad@stockholmvatten.se

Kopia:   Miljöenheten, Nacka kommun
miljoenheten@nacka.se

Synpunkter på utloppsrör i Saltsjön vid Danvikshem

Nacka Miljövårdsråd har försökt ta del av samrådshandlingarna och önskar framföra synpunkter.

Vi oroas över den större mängd avlopp som kommer att släppas ut vid Nackas norra kust, särskilt oroas vi över den större mängd läkemedelsrester och andra miljögifter som kommer att släppas ut till följd av den undermåliga reningen av dessa.

Reningen

Vi ser positivt på att man avser att öka reningsgraden av kväve och fosfor i Henriksdalsverket. Vi anser emellertid att det är av största vikt att även förbättra reningsgraden av läkemedel och andra miljögifter, det förefaller som att man även fortsättningsvis avser att släppa ut ungefär hälften av dessa i Saltsjön till men för fisk och andra organismer, inklusive slutligen människor.

Avstängning av strandpromenad

Avstängning av den strandpromenad som löper vid platsen där man avser att anlägga utloppet bör i möjligaste mån undvikas och om avstängning är oundviklig bör avstängningen göras kortast möjlig tid och inte alls under sommarhalvåret.

Sprängning

Med tanke på de närbelägna bostäderna är det givetvis viktigt att alla sprängningar sker försiktigt så att problemen med skakningar och sprickbildningar i byggnader minimeras.

Grumling

Det är väsenligt att man undviker att grumla vattnet under anläggningsarbetet.

Samrådsmaterialet

Vi finner samrådsmaterialet ofullständigt och undermåligt. På webben saknas helt uppgifter om när man senast ska ge synpunkter på utloppsrören och till vilken adress.

Den PowerPoint-presentation som ligger på webben för detta samråd saknar nödvändiga förklaringar. Det är omöjligt att förstå vad bilderna (t.ex. sid 4) föreställer utan en tillhörande förklaring. Är det en redovisning av djupmätning eller något annat? Hur förhåller sig de två bildhalvorna till varandra? Är det med rött inringade skeppsvrak eller något annat?


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Dessa synpunkter finns även på http://www.nackamiljo.se/utloppsrordanvikshem.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se