Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2010-06-30

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2009/55 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka

Trafikverket
172 90  Sundbybarg


Remissvar avseende förslag till detaljplan för påfartsramp till väg 222 i Björknäs samt Trafikverkets arbetsplan för denna ramp.


Nacka Miljövårdsråd är positiva till att en ny påfart mot Skurubron byggs men har en del synpunkter på förslaget och handlingarna.

Problem för kollektivresenärer

I handlingarna verkar man ha undertryckt att förslaget innebär ett antal nackdelar för kollektivresenärer. Den flitigt använda busshållpatsen Björknäs centrum mot Sicklaön och Stockholm kommer att försvinna. Kollektivresenärer får gå uppför backen till hpl Centralplan, detta drabbar både närboende och infartsparkerande. Bussarna från Lännersta-Tollare bör få en ny hållplats vid Björknäs centrum där nu bussar på utväg mot Björknäs stannar. Dessa förändringar och deras konsekvenser måste belysas tydligare i utställningsförslaget.

Varför droppformad rondell?

Det är en allvarlig nackdel med förslaget att man tar bort den flitigt använda gångbanan på Värmdövägens södra sida, en avlägsnad gångbana kommer knappast att hindra fotgängare att gå där. Den motivering för den droppformade rondellen som ges i planbeskrivningen att bussar österifrån har företräde är löjlig, de har ju företräde på bekostnad av samma busslinjer västerifrån. Att dessa trafikströmmar korsas är ju en av förslagets nackldelar. Ett annat problem med den droppformade rondellen är att ligger i en relativt brant backe ned mot Björknäs centrum.

Vi tror att det skulle fungera väl så bra med en T-vägskorning där påfarten tar av från Värmdövägen, med bibehållen gångbana.

Hur ska cykeltrafiken ledas?

Det framgår inte av förslaget hur cykeltrafiken, t ex från Sicklaön mot Värmdövägen i Björknäs ska ledas, var ska de korsa Värmdövägen två gånger? Förslagets dubbelriktade gång- och cykelbana på Värmdöväges norra sida vid den droppformade rondellen är på tok för smal.

Nuvarande påfart

Eftersom den nuvarande påfarten inte inkluderats i detaljplaneförslaget framgår det inte tydligt vad som kommer att hända med den. Vi tolkar förslaget som att den kommer att stängas av för motorfordon men vi förutsätter att gång- och cykleltrafik fortfarande kan använda den nuvarande påfarten till Skurubrons norra sida.

Buller

En annan nackdel med förslaget är att de bullerstörda ytorna utökas, detta verkar bl a leda till att en förskola tvingas skaffa nya lokaler.

Slutsats

Nacka Miljövårdsråd uppfattar att fördelen med en påfart med riktig accelerationssträcka överväger ovan nämnda nackdelar men tycker att man bör revidera förslaget så att gångbanan på Värmdövägens södra sida kan behållas.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/pafartbjorknas.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se