Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-08-02
Miljöenheten
dnr M 14-50
Nacka kommun
131 81   Nacka
miljoenheten@nacka.se

Kopia:
Tyresö kommun, 135 81 Tyresö   kommun@tyreso.se
Stockholms stad,   kommunstyrelsen@stockholm.se
Stockholms stad, Att: Skogsförvaltare Mattias Sjölander
    Mattias.Sjolander@stockholm.se
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund
    miljokontoret@smohf.se
Remissvar angående NCCs anmälan enligt miljöbalken om återvinning och hantering av inerta massor inom fastigheten Erstavik 6:1, intill Hedvigslunds trafikplats, i Nacka kommun


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av NCCs anmälan gällande en planerad stenkross på av Stockholms stad ägd mark i Nacka kommun mellan Tyresövägen och Lindalen i Tyresö kommun.

Vi har ett antal synpunkter på den planerade verksamheten.


Buller

Trafikbuller och buller från stenkrossen tar inte ut varandra utan bullret adderas. Man bör därmed redovisa det totala bullret.

Verksamhet vid stenkross ger upphov till skärande toner som kan vara mycket störande och höras lång väg. Närmsta boende finns i Lindalen, Tyresö. Avståendet till närmsta boende är 70 meter (och inte 150 m som NCC uppgivit). Även boende i Hedvigslund i Nacka kommer att beröras av bullret.

Eftersom man under våren 2014 avverkat träden på fastigheten har den ca 80 m breda trädskärmen mellan Tyresövägen och boende i Lindalen försvunnit. Därmed är de närmast boende redan nu exponerade för buller, damm och avgaser från motorvägen Tyresövägen. Ifall inte träden återplanteras så bör man uppföra ett bullerplank längs den aktuella vägsträcken som kompensation för avverkningen. Bullerplank finns redan på övriga sträckningar längs Tyresövägen där trädskärm saknas.


Dagvatten

NCC har i sin anmälan gjort antagandet att materialet som bearbetas i anläggningen inte innehåller några farliga ämnen, och att därmed risk för förorening av vattenområde eller grundvatten är ringa. NCC planerar därmed inte att omhänderta eller rena dagvatten. Någon dagvattenutredning bifogas inte anmälan.

NCC har missat att föroreningar kan uppstå från stenkrossarna, lastmaskinerna, flismaskinen och de tunga transporter som kommer att trafikera anläggningen dagligen. Dessa maskiner och tung trafik kan ge upphov till oljespill och utsläpp av tungmetaller. Rimligen bör dagvattnet omhändertas och renas, t ex med oljefilter. Att, som NCC planerar, endast ta årliga vattenprover och redovisa dem i den årliga miljörapporten är inte tillräckligt. Nacka Miljövårdsråd vill att NCCs anmälan kompletteras med en dagvattenutredning som visar avvattningsområden och vilka flödesvolymner samt föroreningar som tillförs dessa. I det fall att utredningen visar på ökade volymer av föroreningar bör rening av dagvatten införas. Det planerade området ligger mitt på en vattendelare och avvattnas till Ältasjön, Drevviken, Tyrestaån samt infiltrerar till grundvatten.


Övrigt

Alternativa platser för stenkrossen måste utredas. Exempelvis torde en plats tidigare använd för stenkross och stenupplag mitt inne i Skrubbatriangeln, med infart från Gudöbroleden ge mindre störningar för boende.

Vi finner det mycket anmärkningsvärt att Stockholms stad låtit avverka marken innan beslut fattats om att marken får användas till denna verksamhet.


Slutsats

Det är Nacka Miljövårdsråds uppfattning att denna omfattande krossverksamhet kommer att leda till så omfattande miljöstörningar att verksamheten inte uppfyller miljöbalkens krav miljöhänsyn och hälsoskydd och att den därför inte kan tillåtas på denna plats.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta svar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/lindalskrossen.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se