Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-12-04


Sweco Energuide AB
Att: Johnny Carlberg
Box 34044
100 26  Stockholm
Johnny.Carlberg@sweco.se

Kopia:     Kommunstyrelsen, Nacka kommun, 131 81  Nacka
registrator@nacka.se
Boo Energi, Box 103, 132 23  Saltsjö-Boo
Peter.Almqvist@booenergi.se


Remissvar avseende ändrad sträckning och utförande av 70 kV kraftledningar i Tollare

Vi är positiva till att kraftledningar läggs under mark istället för luftledningar. Det bästa alternativet är förläggning i bergtunnel eller borrhål genom berg, men även markförläggning är bättre än luftledning.

Vid valet av dragning är det väsentligt att undvika bestående synliga skador såsom ledningsgator sprängda genom berg i dagen. Om kabeln läggs under en väg eller i en vägbank undviks i regel spår som är synliga när det gått några år sedan kabeldragningen.

Angående skriftligt underlag för samrådet

En mycket begränsad och kortfattad text om projektet hade offentliggjorts inför samrådet. Den befintliga luftlednigen liksom ett nytt luftledningsalternativ fanns inritade på karta men var stöd (stolpar/torn) finns och planeras var inte inritat. Ett huvudalternativ med markförläggning angavs också på karta. Dessa tre sträckningar ligger samtliga i naturreservatet. Varför just de två alternativa sträckningarna valts framgår inte av texten. Har andra alternativ förkastats? Det begränsade underlaget försvårar allmänhetens förståelse och därmed deltagande i MKB-processen.

Samrådsmötet om kommande miljökonsekvensbeskrivning

Vattenfalls konsulter, samt representant för kommunen respektive NCC var närvarande. De ansvariga kunde bara delvis besvara allmänhetens frågor på mötet. Man var inte informerade om platsen i detalj och om historiken bakom Tollarebebyggelsen och naturreservatet. Allmänheten kunde mer om detta än de ansvariga. En miljökonsekvensbeskrivning är ett viktigt beslutsunderlag och Vattenfall med konsulter bör följa de principer som ger ett korrekt underlag. Kommunen bör engagera sig mer eftersom man har ett helhetsansvar avseende livsmiljön för nackaborna. NCC har redan för 14 år sedan fört en dialog med Vattenfall om den aktuella kraftledningen. Varför har inget hänt i frågan tidigare? Det ryktas om tidigare alternativa sträckningar för kraftledningen. Nu måste alla kort läggas på bordet för att undvika total förvirring.

En viktig utgångspunkt för kraftledningsdragningen måste vara att reservatet inte förlorar ytterligare kvaliteter. Endast en liten grönområdesenklav återstår här (mellan Tollare och Lännersta) efter Tollareexploateringen och den ska naturligtvis inte knapras på ytterligare.

Övergripande frågor

Helhetsperspektivet saknas. Förslaget till sträckningar gäller en kort sträcka genom naturreservatet men med stora konsekvenser för reservatet. Behovet av den aktuella kraftledningen i ett systemperspektiv förklaras inte. Förslaget måste innebära att denna kraftledning kan stängas av under en byggperiod och inte är oumbärlig för kraftförsörjningen, är den kanske mest en reservledning för att minska risken för avbrott? Kanske behovet av kraftledningen kan tillgodoses på annat sätt eller på annan plats. Övergripande frågor kring hela den kraftledning som passerar Lännerstasundet och Tollarebebyggelsen behöver besvaras. Längre norrut (mellan Värmdövägen och Värmdöleden) är samma kraftledning dessutom dragen över villatomter nära villor och åtgärder (t ex markförläggning) har där varit aktuella enligt ett föreläggagande från Nacka Miljö- och stadsbyggnadsnämnd av 2011-10-19.

Fler alternativ behöver konsekvensbedömas

  1. Ett 0-alternativ där kraftledningen ligger kvar i befintligt läge och att man därmed inte bygger de hus som i detaljplanen har A-beteckning bör finnas med. Ett 0-alternativ ska ju alltid vara med i en MKB.
  2. Alternativ där man slopar den aktuella kraftledningen behöver också studeras. Kan huvudmatningen i stället förbättras?
  3. Alternativ som löser fler problem än det avsnitt som nu behandlas behöver studeras, t ex markförläggning på hela sträckan från Östervik till Björknäs.
  4. Ett alternativ med markförläggning inom detaljplaneområdet längs områdets vägar bör finnas även om mindre detaljplaneändring kan krävas för detta. Det är rimligare att markförlägga kablarna i ett bebyggelseområde där marken redan är påverkad jämfört med tillkommande påverkan i skog.
  5. Att borra sig igenom berget till Sockenvägen skulle ge betydligt mindre intrång i naturreservatet. En sådan styrd långhålsborrning på 365 meter för kraftledning har Boo energi nyligen genomfört från Gamla Skärgårdsvägen norrut mot Lagnövägen genom Velamsunds naturreservat. Långhålsborrning planeras även för kabeln mellan Lidingö och Björknäs.
  6. Det alternativ i form av luftledning i ny sträckning som visas behöver också bedömas även om det inte förordas i texten. Sträckningen ligger högt och är därmed exponerad och påverkar dessutom värdefull hällmarksskog mycket negativt.
  7. Det alternativ som förordas i materialet och som innebär nergrävning, framför allt efter sprängning, behöver konsekvensbedömas. Varför har man valt just denna sträckning? Det står redan nu klart att även den har mycket negativ påverkan på reservatet.
  8. Ett markförläggningsalternativ ända fram till och förbi Sockenvägen bör också belysas. På samrådsmötet föreslogs en sträckning som kan utnyttjas som gångväg. Är detta möjligt utan att reservatets värden påverkas på sikt?
  9. Kombinationer av ovanstående alternativ kan också tänkas.

Nacka miljövårdsråd ser fram mot ett förbättrat underlag i form av projektbeskrivning och MKB. Vi ger nedan information om hur magnetfältet från kraftledningen vid markförläggning kan minskas kraftigt genom att kabelpaketet utformas annorlunda.

Jämförelsen mellan alternativen haltar

För de undersökta men förkastade alternativen redovisas tydligt varför de förkastats, t.ex. hur stor del av sträckningen som måste sprängas. Motsvarande uppgifter för huvudalternativet redovisas inte.

Reducering av magnetfält

Då vi saknar uppgift om strömstyrkan i den aktuella kraftledningen har vi nedan använt oss av den uppgift om strömstyrka som antagits av Stockholms ström för planerad kraftledning mellan Lidingö och Björknäs.

Vi noterar i dokumentation att beräkningar av magnetfältets styrka bara brukar redovisats för en höjd av 1,5 m ovan marken. Detta är konvention och rimligt för luftburna kraftledningar. För markförlagda ledningar anser vi det helt nödvändigt att även redovisa de många gånger starkare magnetfält som gäller nere i marknivån.

Det är värt att notera att om man alltid hade samma avstånd till alla tre kablarna i en trefasledning skulle magnetfälten ta ut varandra. Detta kan emellertid omöjligen uppnås annat än i enstaka punkter, varför en kraftledning alltid omges av ett magnetfält.

Genom att ha flera parallella kablar än de tre som krävs för en trefasledning kan emellertid magnetfältet kring kablarna nedbringas mycket kraftigt. Genom att ha fem kablar konfigurerade så att fyra av dem bildar en rektangel och den femte, något kraftigare kabeln ligger i rektangelns mitt och låta strömmen från en av de tre faserna gå till lika delar i kablarna i diagonalt motsatta hörn, nästa fas i de övriga motstående hörnen samt den tredje fasen i sin helhet genom den kraftigare mittkabeln blir magnetfältet bara en bråkdel av vad den blir med föreslagen konfiguration. Figuren nedan illustrerar till vänster av Stockholms ström föreslaget kabelförband och till höger kabelförband enligt vårt förslag.

Kabelförband

Med föreslagen konfiguration avtar magnetfältet med kvadraten på avståndet (på avstånd flera gånger större än inbördes avstånd mellan kablarna), medan magnetfältet med här föreslagen förbättring avtar med avståndet upphöjt till tre. Det är vidare viktigt att kablarna ligger så tätt intill varandra som möjligt.

En av många artiklar som beskriver hur man kan minska magnetfältet genom att arrangera flera ledningar i ett fördelaktigt geometriskt mönster är "Principles in Transmission Line Magnetic Field Reduction" av Per Persson från Vattenfall, Vällingby i tidskriften "IEEE Transactions on Power Delivery", Vol. 11, No. 3, July 1996, sidorna 1587-1593. Denna artikel finns att tillgå bl.a. på KTHs bibliotek.

Beräkningar utgående från denna artikel visar att man på detta sätt skulle kunna nedbringa fältet kraftigt, se tabell nedan. Fältstyrkorna på större avstånd med femkabelsystem måste dock justeras något uppåt eftersom de förutsätter att kabelförbanden håller exakt avsedd form (Vid beräkningen har antagits att det är 10 cm mellan kablarnas centrum, att kabelförbandets centrum ligger på 1,0 m djup och att skillnader i permeabilitet är av mindre betydelse samt Stockholms Ströms uppgift om magnetfältets årsmedelvärde på 0,55 µT (mikroTesla) 1,5 m ovan mark för kabeln mellan Lidingö och Björknäs).

3 kablar   5 kablar     reducering
Vid markytan 3,4  µT 0,45  µT     7,5 ggr mindre
0,5 m ovan mark     1,6  µT 0,13  µT   11 ggr mindre
1,0 m ovan mark     0,85  µT 0,06  µT   15 ggr mindre
1,5 m ovan mark     0,55  µT 0,03  µT   19 ggr mindre
4 m från kabelcentrum 0,21  µT 0,007  µT   31 ggr mindre
10 m från kabelcentrum     0,03  µT     0,0004  µT     75 ggr mindre

Elsäkerhetsverket rekommenderar att man inte bör förlägga skolor, daghem, lekplatser etc. på platser med mer än 0,2-0,3 µT. Även om man uppehåller sig kortare tid på platser nära de föreslagna ledningarna blir fältstyrkorna anmärkningsvärt höga. Speciellt finns det beroende på exakt var man lägger kablarna risk för att de hamnar under gångbanor där skolbarn regelbundet vistas bl a på väg till och från skolan.

Vid dragning av nedgrävd högspänningskabel (utanför ställverk etc.) är det ett rimligt krav att man utnyttjar en geometrisk konfiguration av kabelförbanden som på detta sätt gör att magnetfätets styrka avtar mycket snabbare med avståndet från kabeln för att begränsa fältstyrkan på de ställen där människor vistas.

När elanvändningen är hög kan man dessutom förmoda att magnetfälten blir 2-3 gånger högre än här redovisade årsmedelvärden.

För den här aktuella ledningen tillkommer att ledningarna troligen inte kommer att förläggas lika nära varandra i de stolpar där ledningen vertikalt förs mellan luftledning och markförläggning. På dessa platser kan därför magnetfälten bli mycket högre är ovan angivet.

Miljöbalken måste följas

Vid val av dragning och teknik måste miljöbalken 2 kap 3§ följas:
"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön."

Distribution av handlingar

Vi önskar att Nacka Miljövårdsråd ska erhålla information om detta ärendes fortsatta behandling och om fortsatta tillfällen att yttra sig om förslaget, och vi önskar även information om framtida förslag som berör Nacka.

Sammanfattning

Vi avråder bestämt från ny sträckning av luftledning. Där ledningen kan grävas ned i marken och marken återställas så att skadorna efter en tid blir knappt märbara kan detta rekommenderas. Däremot anser vi att man bör undvika att markförlägga genom att spränga ett schakt i berg utan istället använda styrd långhålsborrning eller tunnel genom berget. Kabeln bör markförläggas till en punkt norr om Sockenvägen.

Vi anser att det är väsentligt att man undviker långvarigt synliga skador som bergschakt och att en mer detaljerad redovisning av hur man kommer att dra ledningingen krävs samt att man redovisar hur man återställer marken efter arbetet, i synnerhet där kablarna dras på annan plats än vägbank.

Det är anmärkningsvärt att man vid markförläggning av huvudkraftledning inte använder sig av en metod för att reducera magnetfältet som sedan länge är känd av Vattenfall. Ambitionen bör vara att att fältstyrkan inte ska överstiga 0,4 µT (mikroTesla) ens i marknivå.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som
http://www.nackamiljo.se/krafttollare.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se