Information om remissen:
Detaljplan för del av Igelboda 2:19, Igelboda depå

Kommunen vill låta SL bygga Igelboda depå för de spårvagnar som ska trafikera Saltsjöbanan om banan ändras till spårväg. Depån skulle ligga utmed banan mellan Igelboda och Fisksätra och därvid blockera grönförbindelsen mellan Skogsö naturreserrvat och Erstavik.

Området där depån planeras anges som grönområde i Nackas gällande översiktsplan.

Kommunen har redan fattat beslut om att man avser att sälja detta grönområde till SL, medan SL i sin tur planerar att delvis finansiera projektet genom att sälja sin nuvarande depå vid Neglinge för bostadsbebyggelse.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-01-16 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum, Tippen och Fisksätra.

Ett samrådsmöte hölls 11 december 2008 kl. 19.00 i Igelbodaskolans matsal, Vinterbrinksvägen 4.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2008/88 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2009-01-16.

Nacka Miljövårdsråds hemställan om att förlänga remisstiden, 2008-12-30.

Nacka Miljövårdsråd fick respit till 2009-01-27 med att sända in sitt remissvar.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2009-01-27.

Ett informationsmöte hålls 24 augusti 2009 kl. 19.00-21.00 i Igelbodaskolans matsal, Vinterbrinksvägen 4. Man ska redovisa alternativa lokaliseringar av depån, konverteringen av Saltsjöbanan från järnväg till spårväg och den fortsatta processen.   Information från kommunen om depåns placering.   Information från kommunen om konvertering från järnväg till spårväg. Notera att Salsjöbanan blir helt avstängd i tre år.   Information från SL.

Kommunens handläggare är Linnéa Olofsson, 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-21