Nacka 2009-01-27
Nacka Miljövårdsråd
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2008/88 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka

Remissvar beträffande förslag till detaljplan för del av Igelboda 2:19 m fl, Igelboda depå.

Nacka Miljövårdsråd ställer sig kategoriskt avvisande till föreslagen depå. Motivet till vårt ställningstagande är att depån fullständigt stänger av spridningskorridoren för djur mellan skogen norr om järnvägen (Skogsö m.m.) från resten av den "Gröna kilen" Erstavik. Detta kan Miljövårdsrådet aldrig acceptera.

Motivet till föreslaget byggande är som vi ser det ytterst otydligt. Till grund för utarbetande av ny detaljplan anges SL:s behov av ny depå inför en eventuell konvertering av Saltsjöbanan till snabbspårväg. SL:s styrelse tvekar emellertid om de vill fullfölja planerna på att dra in tvärspårvägen till Slussen. Skulle så inte ske bortfaller enligt vår mening motiveringen till att konvertera Saltsjöbanan till spårväg och därmed behovet av denna depå för spårvagnar. Från SL:s sida har man konstaterat att bron vid Danvikstull och Saltsjöbanans skick i övrigt inte är i så dåligt som hävdats tidigare.

Man bör först bestämma övergripande över Saltsjöbanans och tvärbanans framtida sträckning. Det är synnerligen anmärkningsvärt om kommunen tar beslut om markförsäljning före sådant beslut.

Det framgår inte vad det är för problem man vill lösa med denna depå. Eftersom det idag finns en i allt väsentligt väl fungerande järnväg kan vi inte se att föreslagna åtgärder skulle vara en bättre lösning än ett nollalternativ med bibebållen järnväg med bibehållen eller upprustad depå i Neglinge. En jämförelse av detta slag måste snarast göras och borde ha ingått i detaljplaneförslaget.

Den naturmark som skall tas i anspråk har dessutom i sig, ett inte ringa naturvärde som framgår av remissunderlaget.

Planområdet i sin helhet utgör grönområde enligt gällande översiktsplan.

Den föreslagna inhägnade depån innebär ett mycket stort ingrepp i området som idag utgör en grön kil mellan Erstaviks och Skogsös naturområden.

En depå enligt detta förslag skulle innebära mycket omfattande sprängningar, det rör sig om enorma mängder berg (170000 m3) som ska sprängas loss och transporteras bort vilket resulterar i bergskärningar upp till ca 15 meter höga. Detta medför oreparabla skador på naturen.

Enligt förslaget skulle depån utgöra en kilometrlång avspärrning med staket utan möjlighet att passera. Ett minimikrav borde vara en ordentligt tilltagen ekodukt över depåområdet som förbinder Skogsöområdet med Fisksätra och Erstavik så att djur och människor fortfarande kan passera. Passage över planområdet är enda rimliga vägen mellan Fisksätra och Skogsö naturresrvat, möjligheten till passage här får under inga förhållanden skäras av.

Enligt detaljplanekartan skulle man i området kunna få tillstånd att bygga upp till till 95 m.ö.h. trots att depåområdet ligger 15 m.ö.h. Att tillåta 80 meter höga hus här är orimligt! Är det ett rent slarvfel? Vi anser att byggnadshöjden bör begränsas till ca 25 m.ö.h.

Handlingarna ger intryck av att ha jäktats fram under stark tidspress utan att ha genomgått tillräcklig granskning innan de sänts på remiss. Ytterligare exempel: På s. 13 och 14 i MKB repeteras samma stycke om tre meningar om anslutningsvägen. Är detta ett resultat av att detaljplaner numer sänds på remiss utan föregående granskning och beslut i politisk nämnd?

Fredagen den 5 december erhöll vi förslag till denna detaljplan. Samrådstiden som utsatts att pågå till den 16 januari 2009 anser vi är alldeles för kort med tanke på att detta är ett viktigt ärende med stor miljöpåverkan. Annars brukar remisstiden får samrådsförslag ofta vara kring två månader men i detta fall blir det i praktiken ca 3 veckor med hänsyn tagen till jul- och nyårshelgerna. Detta gör det svårt för remissinstanserna att komma med välmotiverade synpunkter, dock medgavs till sist en viss tids respit med remissvar.

Vi finner det vidare synnerligen anmärkningsvärt att Nacka Miljövårdsråd och rimligen många andra remissinstanser inte kallades till samrådsmötet den 11 december. Inte heller alla sakägare fick kallelse till mötet i rimlig tid.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande


Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/igelbodadepa.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se