Nacka 2008-12-30
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,   KFKS 2008/88 214
Planenheten,   Nacka kommun,   131 81   Nacka
Kopia som e-post E. Langby, S. Saläng, J.-E. Jansson, G. Nyman-Gräff

Hemställan om förlängd samrådstid för förslag till detaljplan för del av Igelboda 2:19 m fl, Igelboda depå.

Fredagen den 5 december erhöll vi förslag till denna deteljplan. Den föreslagna inhägnade depån innebär ett mycket stort ingrepp i området som idag utgör en grön kil mellan Erstaviks och Skogsös naturområden.

Motivet till föreslaget byggande är som vi ser det ytterst otydligt. Till grund för utarbetande av ny detaljplan anges SL:s behov av ny depå inför en eventuell konvertering av Saltsjöbanan till snabbspårväg. SL:s styrelse tvekar emellertid om de vill fullfölja planerna på att dra in tvärspårvägen till Slussen. Skulle så inte ske bortfaller enligt vår mening motiveringen till att konvertera Saltsjöbanan till spårväg och därmed behovet av denna depå för spårvagnar. Från SL:s sida har man konstaterat att bron vid Danvikstull och Saltsjöbanans skick i övrigt inte är i så dåligt som hävdats tidigare.

Vi finner det vidare synnerligen anmärkningsvärt att Nacka Miljövårdsråd och rimligen många andra remissinstanser inte kallades till samrådsmötet den 11 december. Inte heller alla sakägare fick kallelse till mötet i rimlig tid.

Samrådstiden som utsatts att pågå till den 16 januari 2009 anser vi är alldeles för kort med tanke på att detta är ett viktigt ärende med stor miljöpåverkan. Annars brukar remisstiden får samrådsförslag ofta vara kring två månader men i detta fall blir det i praktiken ca 3 veckor med hänsyn tagen till jul- o nyårshelgerna. Detta gör det svårt för remissinstanserna att komma med välmotiverade synpunkter.

Mot bakgrund av detta hemställer vi att kommunen förlänger samrådstiden med minst en månad.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman, ordförande

Denna hemställan ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/hemstigelbodadepa.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se