Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2004-11-25

Vägverket Region Stockholm
Box 4202
171 04   Solna
Fax: 6270923

Kopia: Nacka kommun

Remissvar angående förstudie Östlig förbindelse i Stockholmsregionen.

Nacka Miljövårdsråd avstyrker Österleden och övriga förslag till östlig vägförbindelse i Stockholmsregionen.

Vägverket har 2003 utvärderat Österleden med följande sammanfattning:
"Österleden: Uppfyller ej projektets ändamål. Avlastar inte infartsleder. Ökar inte tillgängligheten i länet. Utgör inte förbifart för långväga trafik. Stärker inte regionala tillväxtcentra."
Nacka miljövårdsråd håller med om Vägvekets bedömning från i fjol.

Österleden kommer att bidra till att öka biltrafiken men saknar betydelse för kollektivtrafiken.

Österleden skulle leda till ökade koldioxidutsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen och gör det mycket svårt att uppfylla målet om minskade koldioxidutsläpp.

Österleden skulle ge lokal miljöförstöring i form av ökade avgasutsläpp och förstörelse av Svindersviken samt i Nationalstadsparken.

Österleden skulle sannolikt försvåra vattengenomströmmingen i Strömmen så att föroreningar skulle tendera att stängas inne på innerstadssidan av tunneln under Saltsjön.

Risken för en allvarlig olycka om en stor båt skulle havera ovanpå tunneln under Saltsjön är uppenbar.

Österleden är planerad som matarled för att mata in fler bilar i innerstaden, fler från Nacka till Östermalm och fler från Lidingö till Södermalm. Den skulle medföra att fler tar bilen till Stockholms innerstad - inte färre.

Österleden är synnerligen långt ifrån att vara samhällsekonomiskt lönsam, uppskskattningar gjorda vid miljöprövningen av Dennispaketet visade att den samhällekonomiska fördelen bara blir en mycket lite bråkdel av den synnerligen höga kostnaden.

Österleden har kanske i första hand önskats av Österledskonsortiet som bl.a. representerar ägare till större markområden i centrala Nacka, dessa hoppas på kraftig nybyggnation och ökat markvärde. En kraftig nybyggnation skulle ge mycket allvarliga störningar på miljön i Nacka.

Det finns inget behov av att "sluta ringen". Vägarna från Nacka till riksvägnätet är idag helt acceptabla även till Uppsalavägen och Roslagsvägen via Essingeleden.

De flesta städer har idag förbifarter men sällan runt hela staden, det räcker med förbifart på de sidor om stan det finns förbifartstrafik.

En ringväg är inte någon garanti för en god trafiksituation, det är ständiga köer i rusningstid på motorväsringarna kring Rom och London.

Vi tror att lösningen istället är avgifter på biltrafiken, i första hand vad gäller trafiken i Stockholms innerstad när trafiken är tät. Att betala för att köra i innerstaden bör betraktas som väl så naturligt som att man får betala när man parkerar bilen på centrala platser. Denna typ av avgift har ju haft avsedd effekt i bl.a. London och Singapore och kan förväntas bli allmänt förekommande i en framtid.

En satsning på kollektivtrafik finner vi helt nödvändig. Den utbyggnad som föreslås som ett alternativ i denna förstudie är emellertid inte rätt sätt att satsa pengar i kollektivtrafiken.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/forstosterled.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 161039
Fax:
Arb: 163969
E-mail:
jan@aman.se