Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-04-13
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2014/900-214
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Kopia:   Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
registrator.tf@sll.se


Remissvar angående samråd för mötesstation för Saltsjöbanan vid Fisksätra


Sammanfattning av Nacka Miljövårdsråds synpunkter:

Fisksätra station är en viktig del i upprustningen av Saltsjöbanan

Upprustningen av Saltsjöbanan som innefattar mötesspår vid Fisksätra station är bra men Nacka Miljövårdsråd har ett antal förslag till förbättringar. Utgångspunkten för föreningen är bra bostadsmiljö med god tillgänglighet till kollektivtrafiken via säkra och bekväma gångvägar.

Området är tätbebyggt idag och tillkommande bostadsbebyggelse planeras i stationens absoluta närhet. Bilinnehavet är lågt i området och kollektivtrafikresandet är högt. En välfungerande och vackert utformad station förväntas.

När det gäller helheten i upprustningen av banan så noterar vi att mötesstationerna vid Fisksätra och Tattby kanske inte räcker till för att klara 12-minuterstrafik. Det behövs sannolikt längre mötesspår. Kommunen borde begära en förklaring av Landstingets trafikförvaltning.

De snäva kurvradierna i stationens närhet som ger upphov till buller (gnissel) förbättras inte av planen. Detta kan bli ett ännu större problem när fler bostäder i banans närhet tillkommer och påverkas.


Samverkan behövs med kommunen i en ledande roll

Planeringsprocessen måste tydliggöras med avseende på kommunens planering (program och detaljplanering bl a i samverkan med Stena) landstingets järnvägsplanering som fastställs av Transportstyrelsen. Kommunen bör tala om för berörda, när och hur de styrande besluten tas som påverkar helheten i fisksätrabornas framtida bostads- och trafikmiljö. I vilka skeden kan fisksätraborna påverka förutom vid detta samråd?

Detaljplaneområdet är för begränsat för att säkra en bra tillgänglighet till stationen för resenärerna på Saltsjöbanan. Kopplingarna till övriga förändringar som planeras i norra delen av Fisksätra behöver klargöras. Kommunen måste utnyttja det kommunala planmonopolet och ta ansvar för helheten i stadsmiljön. Detaljplanen måste bli mer än en relationsritning utgående från järnvägsplanerarnas idéer.


Säkra gångvägar måste prioriteras

Trafiksäkerheten för gångtrafiken mellan olika målpunkter och stationen är inte färdigutredd. Nya konflikter med biltrafiken tillkommer och vissa befintliga konflikter kvarstår olösta. Säkerhetsanalysen behöver förbättras.

Den nya passagen i plan över dubbelspårområdet med ramper till perrongerna kan behöva studeras ytterligare inklusive övergångställen vid Fisksätravägen samt anslutande gångvägar/trottoarer längs vägen.

En trottoar på norra sidan av Fisksätravägen behövs från den nya södra perrongen som ansluter västerut till den befintliga gångvägen mot Fiskarhöjden. Gångtunneln under Fisksätravägen kan behöva förlängas även söderut som en konsekvens.

Trappan från gångvägen från Fiskarhöjden som mynnar i gångtunneln måste behållas som en säker väg mot norra perrongen, idrottsområdet och skolan. Varför ligger denna trappa utanför planområdet?

Viss gångtrafik sker redan idag längs Fisksätravägen och Fidravägen österut mot Fågelhöjden och verksamhetsområdet. Denna gångtrafik kommer att öka med den nya perrongen.

Med tanke på kollektivtrafikresenärer, andra fotgängare samt bilburna trafikanter mot Fisksätra centrum samt lastbilsleveranser bör man överväga en avstängning av Fisksätravägen vid centrum och att endast ha en bussgata via ett torg. Utrymme för parkering och vändmöjligheter behöver då studeras.

Enligt tidigare program skall en gångväg runt Fisksätra längs Fisksätravägen och Fidravägen byggas. Finns plats för denna genomgående gångväg vid Centrum eller tar nytt spår och ny perrong med ramper bort denna möjlighet? Denna gångväg får inte hindras av aktuell stationslösning och/eller av Stenas bostadsplaner.


Anslutningarna med södra perrongen är viktigast

De två övergångställen som illustreras på Fisksätravägen ligger utanför planområdet trots att de är centrala för hela stationens funktion. Därmed finns inte en juridiskt bindande lösning. De avtal som krävs måste preciseras innan planen beslutas.

Det som ligger inom planen är ramper och trappor i direkt anslutning till perrongerna. Den breda trappan som är en fortsättning på det östra övergångstället upp på den södra perrongen tar hälften av perrongens bredd. Denna avsmalning av perrongen är en säkerhetsrisk. Det behövs en buffertzon i båda ändar av denna trappa som utgör den genaste vägen till tåget mot Slussen.

Det är trångt i flera avsnitt både inom planområdet och utanför planområdet där förändringar illustreras.


Gångtrafiken norr om spårområdet behöver studeras vidare

Detaljplaneförslaget innebär konflikter mellan gångtrafik som kollektivtrafiken alstrar och annan gång- och cykeltrafik mot och mellan målpunkter norr om spårområdet. Detta accentueras av att norra perrongen skjuts norrut mot den befintliga gångvägen mellan skolan och idrottsområdet. Här finns dessutom en snäv anslutning mellan gångbron från centrum och trappan ner till norra perrongen. Denna nod i gångvägsystemet bör studeras ytterligare. En breddning av gångvägen kan behövas här, helst med en bänk för vila efter trapporna.

Funktionella och väl gestaltade gångvägar runt stationen är viktiga. Förslaget innebär att vissa trånga avsnitt blir trängre och att stödmurar och bergsskärningar kommer att dominera i stället för grässlänter. Det är viktigt att siktlinjer finns och att belysningen uppdateras med tanke på säkerheten kvällstidtid.

Teknikhusets placering och utformning måste lösas bättre till förmån för fisksätrabornas närmiljö och miljön för trafikanterna. En placering på östra sidan av planområdet bör övervägas.

Övergångstället över spåren mynnar på norra sidan i en trappa direkt ner på gångvägen. Detta är ytterligare ett exempel på en obekväm och trång anslutning som behöver studeras ytterligare. Den befintliga gångvägen norr om stationen bör sannolikt flyttas norrut.

Hur länge kommer bommarna vid på- och avstigning samt tågmöte att vara nedfällda?


Bilangöring

Utvecklingen av Fisksätra centrum bör analyseras också vad avser den bilparkering för kunder som behövs. Även korttidsangöring för att lämna och hämta buss- och tågresenärer bör studeras. Konflikterna med gångtrafiken mot stationen kräver ytterligare planeringsinsatser.

Hur det är med infartsparkering idag och på sikt är oklart och detta behöver förtydligas i planbeskrivningen.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta svar finns på webben som http://www.nackamiljo.se/fisksatrastation.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se