Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-05-23Stockholm vatten AB
13SV150/Stockholms framtida avloppsrening
106 36  Stockholm
samrad@stockholvatten.se

Kopia:
Miljöenheten, Nacka kommun
miljoenheten@nacka.seYttrande över Stockholms framtida avloppsrening


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av samrådshandlingarna och önskar framföra synpunkter, främst vad gäller Henriksdals- och Sicklaverken.

Biogasproduktion

Det är mycket viktigt att mottagningen av externt organiskt material för rötning (upp till 100 000 ton/år) att leveranserna sker i slutna behållare, att all hantering sker i slutna rum och effektiv luftreningsutrustning installeras, så att inte lukt uppstår i omgivningen.

Sprängning

Med tanke på bostäderna ovan och nära Henriksdalsberget är det givetvis viktigt att alla sprängningar sker försiktigt så att problemen med skakningar och sprickbildningar i byggnader minimeras.

Reningen

Vi ser positivt på att man avser att öka reningsgraden av kväve och fosfor. Vi anser emellertid att det är av största vikt att även förbättra reningsgraden av läkemedel och andra miljögifter, det förefaller som att man även fortsättningsvis avser att släppa ut ungefär hälften av dessa i Saltsjön till men för fisk och andra organismer, inklusive slutligen människor.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/brommatillhenriksdal.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se