Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2010-02-18Stockholms Stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20   Stockholm

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten
Nacka kommun
131 81   NackaRemissvar angående utställd detaljplan för del av Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholm, Dp 2008-20187-54

Placeringen

Nacka Miljövårdsråd är positiv till biogas men vi finner inte att en placering av denna anläggning i en smal remsa mellan naturreservat och med ett natura 2000-område nedströms är lämplig. Andra lokaliseringar måste övervägas. Det är t ex känt att Huddinge kommunstyrelse i ett brev av 2008-11-24 ställt sig positiva till en biogasanläggning i Sofielund.

Dagvatten

Skulle en biogasanläggning ändå byggas på denna plats är det väsentligt att det byggs en ordentlig reningsanläggning för dagvattnet från området för att förhindra risk för utsläpp i Ältasjön och Natura 2000-klassade Söderbysjön och Dammtorpssjön i Nackareservatet. Vattnet fortsätter via Järlasjön och Sicklasjön till Hammarby Sjöstad.

Ett fel i Miljökonsekvensutredningen är att risken för påverkan på Natura-2000 klassade Söderbysjön och Dammtorpssjön ej behandlats.

Utställningshandlingarna ger ingen godtagbar lösning på hur dagvattnet ska behadlas före utsläpp i Ältasjön. Något kommunalt dagvattennät torde inte finnas i detta område.

Lukt

Risk för luktstörningar, även med giftiga gaser, tycks föreligga för omgivande bebyggelse, både i Stockholm och i Nacka, och i Nackareservatet, troligen Sveriges mest besökta friluftsområde.

Trafikproblem

Området har enligt planen två infarter från Flatenvägen. Där den östra och lägre belägna infarten planeras går Flatenvägen i en reletivt brant backe vilket ut trafiksäkerhetssynpunkt gör platsen mycket olämplig för en avfart. Den västra infarten planeras på backkrönet, vilket inte heller är trafiksäkert. Med tanke på att både transporter av råvaror till anläggningen och av biogödsel därifrån antas ske med stora lastbilar ("långtradare") med sammanlagt ca 36 fordonsrörelser per dag verkar förslaget ge upphov till betydande trafikfaror.

Utseende

Anläggningen kommer att påtagligt påverka synintrycket negativt från bl a Ältasjön och dess stränder, intrycket från naturreservaten, både Flatens naturreservat och Nackareservatet kommer att förfulas.

Ekbacken skövlad utan detaljplanebeslut

Vi finner det anmärkningsvärt att Stockholm stad givit tillstånd till att skövla ekbacken och påbörja markarbeten innan något beslut om detaljplan tagits.

Bristande samråd

Enligt PBL och Miljöbalken skall samråd ske i god tid med särskilt berörda parter. Då denna fråga i högsta grad berör närboende i Älta och nyttjare av Nackareservatet och Ältasjön borde nu och redan i samrådsskedet remisser sänts bl a till Nacka Miljövårdsråd, Naturskyddsföreningen i Nacka, Arbetsgruppen Värna Nackareservatet, Ältasjöns Fiskevårdsförening och Föreningen Rädda Ältasjön.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/biogasflaten.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se