Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2011-04-15


Trafikverket, 172 90  Sundbybarg

Kopia: MSN, KFKS 2009/55, Nacka kommun, 131 81   Nacka


Yttrande över arbetsplan för påfartsramp till väg 222 i Björknäs.

Nacka Miljövårdsråd är positiva till att en ny påfart mot Skurubron byggs men har en del synpunkter på förslaget och handlingarna.

Vilket trafikproblem vill man lösa?

Vi tror att de köer som nu förekommer både på Värmdöleden och Värmdövägen vid Björknäs i huvudsak beror på den dåliga påfarten som saknar accelerationssträcka. Därför tror vi att föreliggande förslag till ni påfart, trots sina nackdelar, skulle förbättra trafikmiljön så att problemet med köer och olyckor skulle minska påtagligt.

Vägverket/Trafikverket har tidigare givit relativt låg prioritet till förslaget att bygga en ny Skurubro för motorvägstrafiken. Vi tror att denna bedömning är rimlig. En motorvägsbro skulle bara ge mindre trafikmässiga fördelar jämfört med föreliggande förslag till ny påfart. Trafiken mot Stockholm kommer i rusningen ändå att hejdas av köer närmare Stockholm.

En motorvägsbro skulle ge betydande miljömässiga nackdeler i form av ökat buller (p g a högre hastigheter), intrång i Skuruparken och på Björknässidan m m. Vid det välbesökta av Trafikverket 18 november 2010 anordnade samrådsmötet om Skurubrofrågan visade det sig att nästan samtliga närvarande var starkt emot att nu bygga en motorvägsbro. Istället bör man förutsättningslöst undersöka om den mest rimliga åtgärden för framtiden är att bygga en spårförbindelse, en motorvägstunnel eller en motorvägsbro.

Problem för kollektivresenärer

Förslaget innebär ett antal nackdelar för kollektivresenärer. Den flitigt använda busshållpatsen Björknäs centrum mot Sicklaön och Stockholm kommer att försvinna. Kollektivresenärer får gå uppför backen till hpl Centralplan, detta drabbar både närboende och infartsparkerande. Bussarna från Lännersta-Tollare får en ny hållplats vid Björknäs centrum där nu bussar på utväg mot Björknäs stannar. Dennna kritik som vi framförde redan i svaret på kommunens plansamråd 2010-06-30 överenstämmer väl med vad som senare framkommit i bussutredningen som aldrig sänts ut för samråd.

Varför droppformad rondell?

Det är en allvarlig nackdel med förslaget att man tar bort den flitigt använda gångbanan på Värmdövägens södra sida, en avlägsnad gångbana kommer knappast att hindra fotgängare att gå där. Påståendet i genomförandebeskrivningen att förändringen skulle medföra en förbättrad gång- och cykeltrafik utmed Värmdövägen anser vi vara direkt felaktigt. Den motivering för den droppformade rondellen som ges i planbeskrivningen att bussar österifrån har företräde är märklig, de har ju företräde på bekostnad av samma busslinjer västerifrån. Att dessa trafikströmmar korsas är ju en av förslagets nackldelar. Ett annat problem med den droppformade rondellen är att ligger i en relativt brant backe ned mot Björknäs centrum.

Vi tror att det skulle fungera lika bra med en T-vägskorning där påfarten tar av från Värmdövägen, med bibehållen gångbana.

Hur ska cykeltrafiken ledas?

Det framgår fortfarende inte av förslaget hur cykeltrafiken, t ex från Sicklaön mot Värmdövägen i Björknäs ska ledas, var ska de korsa Värmdövägen två gånger? Förslagets dubbelriktade gång- och cykelbana på Värmdöväges norra sida vid den droppformade rondellen var, som vi påpekade, i samrådsförslaget på tok för smal, nu har man tagit sitt förnuft till fånga och åtminstone givit den en rimlig bredd.

Buller

En annan nackdel med förslaget är att de bullerstörda ytorna utökas, detta verkar bl a leda till att en förskola tvingas skaffa nya lokaler.

Slutsats

Nacka Miljövårdsråd uppfattar att fördelen med en påfart med riktig accelerationssträcka överväger ovan nämnda nackdelar men tycker att man bör revidera förslaget så att gångbanan på Värmdövägens södra sida kan behållas. Efter att ha genomfört och utvärderat effekterna av denna påfart bör man förutsättningslöst utreda behovet av ytterligare spår och vägar.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande
Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/arbplpafartbjorknas.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se