Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2018-03-27
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2015/19-214
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se


Utkast:

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Jarlabergsvägen


Nacka miljövårdsråd har tagit del av planhandlingarna för Jarlabergsvägen, KFKS 2015/19-214, som finns utställda till granskning på Nacka kommun t o m 2018-04-04 på https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/jarlabergsvagen .

Nacka miljövårdsråd har tidigare inkommit med remissvar gällande samrådet om detaljplanen 2016-12-06. Nacka miljövårdsråd var överlag positiv till inriktningen mot "en levande stad" och ansåg att platsen passade bra för bostadsbebyggelse. Däremot ställde sig Nacka miljövårdsråd tveksam till den höga och storskaliga bostadsstrukturen som befarades komma att synas från farleden.

Det är därför glädjande att notera att våningsantalet har sänkts med två våningar för huset vid torget och med 1 våning för de övriga tre husen, samt att husens placering har ändrats för att öka avstånden mellan dem. På så sätt behålls fri sikt för befintlig bebyggelse söder om komplexet. Nacka miljövårdsråd är också positiv till att balkongerna mot befintlig bebyggelse har flyttats till andra fasader.

Det planerade området innehåller endast små lägenheter vilket försvårar för personer som vill göra bostadskarriär inom området. Det medför dessutom att de boende blir en homogen grupp. Ett förslag är att slå ihop bostäderna i stadsradhusen så att de blir tvåvåniga och därmed större. Det skulle dessutom medföra att samtliga bostäder i stadsradhuset får ljusinsläpp från två håll, vilket förbättrar standarden avsevärt.

Sammanfattningsvis ställer sig Nacka miljövårdsråd positiv till de förändringar som har gjorts.


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande


Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/yttrjarlabergsvagen.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se