Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2008-06-28
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
MSN 2007/20 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka


Yttrande över utställd detaljplan för Kummelnäs 11:103 (Hedev. 6)

Nacka Miljövårdsråd har inget att erinra mot föreslagen byggnation, men är negativ till "mindre befintlig brygga"

I tidigare framförda synpunkter sade Nacka Milövårdsråd "Nacka Miljövårdsråd har inget att erinra mot den planerade byggnaden men är negativ till byggrätt för befintlig brygga". Kommunens kommenterar detta med att säga att "övriga kringliggande fastigheter längs med kusten har givits denna byggrätt för brygga"

Det tycker vår förening är ett dåligt argument, problemet är ju just att bryggor har tillåtits byggas såväl på "privata" stränder som på allmänna Stränder är en känslig biotop och Nacka Milövårdsråd skulle vilja se att båtverksamhet samlas på särskilda marinor.

Nu finns tydligen en "mindre" brygga där redan och den bör i konsekvensens namn avlägsnas enligt föreningens uppfattning.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrhedev6.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se