Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-05-28
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2011/237-14
Planenheten
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se


Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Fisksätra Marina


OMFATTNING:

Nacka Miljövårdsråd anser att utbyggnaden av marinan fortfarande är alltför omfattande och medför allvarliga ingrepp med risk för miljön och inskränkningar i allmänhetens tillgång till rekreation då t.ex. fria vyer och fria vattenytor tas i anspråk. Särskild uppmärksamhet bör ägnas detta rent estetiskt! I största möjliga utsträckning bör utbyggnaden begränsas.

Vi vill betona natur- och miljövård, där försiktighetsprincipen bör styra. Rådet ser försiktigt positivt på nya strandpromenader som tar hänsyn till naturmiljön, men anser att de bör underkastas en ordentlig genomlysning med avseende på konsekvenser, och att tillsyn och kontroll samt underhåll bör utvidgas, samt budgeteras.

I synnerhet badplatsen på Fisksätra holme berörs av varvsutbyggnaden, samt de fria vattenytorna inne på Skogsö naturreservat, som hotas även av Skutvikens varv och den planerade strandpromenaden, samt utökat båtliv och kommande ökning av besöksfrekvensen.

Med en utökat antal båtar kan vattenkvaliteten vid badvattnet försämras. Man kan förvänta sig att hanteringen av drivmedel ökar i området och med det risken för spill.En ökad båttrafik riskerar att medföra ökade utsläpp i vattnet och ökad påverkan på bottenförhållandena genom svall.

Översiktsplanens huvudsakliga inriktning för Fisksätras markanvändning är s.k. medeltät stadsbebyggelse. Med det menas en stadsbebyggelse som har alla funktioner som är typiska för en blandad stad, det vill säga bostäder, handel, kontor, skolor och förskolor, lokaler för kulturella ändamål, lokaler för vård, anläggningar för idrott och rekreation samt andra "verksamheter som inte innebär betydande störning". Holmen pekas ut som ett viktigt rekreationsområde, som i huvudsak bör behållas och utvecklas.

Strandskydd: Länsstyrelsen ansåg att strandskyddet på Fisksätra holme och i vatten runt holmen borde få ligga kvar och att åtgärder inom strandskyddsområdet i stället skulle behandlas med dispenser. Grönstrukturprogrammet pekar ut Fisksätra holme som värdefull bostadsnära kommundelspark med skogsmark. Holmen anges ha höga upplevelsevärden som grönområde och mycket höga värden som aktivitetsområde. Även utblickarna och det öppna landskapet har höga värden. Dessa försämras allvarligt av en större varvsutbyggnad.

Som vi ser det står skilda intressen mot varandra från naturvård, lokalt friluftsliv och lokal företagsamhet, med möjliga konflikter som redan kan anas. Vi önskar främst prioritera naturvården, i andra hand varsamt friluftsliv med Fisksätrabornas tillgång till natur, där den planerade strandpromenaden och Fisksätra holme står i fokus, och i tredje hand företagens behov – som bör ta stark hänsyn till de förstnämnda.

Vi uppfattar att detaljplanens prioriteringar har blivit de omvända, i första hand de berörda lokala företagens behov, i andra hand Fisksätrabornas, och i tredje hand naturintressen. Vi hänvisar här till begreppet Ekotjänster, naturen är inte gratis, och Ekotjänster missuppfattas mycket lätt.

Ekotjänster avser inte bara nyttan för oss människor, utan helheten, det ekologiska mönstret. Prioritera i första hand natur och miljö, i andra hand lokal rekreation och fritid, i tredje hand företagsintressen. Vi är kritiska till stor utbyggnad av marinorna i området som nu förbereds. Andra lokala småbåtsvarv är också mycket kritiska till de kommunala subventionerna som missgynnar dem och snedvrider konkurrensen. Se artikel i NVPs senaste nummer 2015-05-28, intervju med Leif Carlsson, Sune Carlssons varv. http://www.nvp.se/Naringsliv--Arbete/Konkurrensen-ar-skev/

Ekotjänster/ekosystemtjänster för företag, boende eller allmänhet, ställt mot bevarande och vårdande naturskydds- och miljöintressen? Vi ser utvidgandet av Fisksätra Marina som främst ett kommunalt företagsprojekt där vissa lokala båtföretag gynnas, delvis på bekostnad av boende i Fisksätra, som redan fått försämrade badmöjligheter, vilket kanske kan gynna lokaliseringen av ett eventuellt badhus till Fisksätra, men minskar rekreationsvärdet på Fisksätra holme.

Inte heller båtbränder har genomlysts, kommunen har bara hanterat frågan om brand på land i sitt svar och i frågan till brandförsvaret. Men risker för båtbränder på vattnet orsakade av bl.a gasol, liksom bensinspill från oreglerad tankning från bensindunkar är inte försumbara, sådana bränder är inte ovanliga och ofta katastrofala. Inverkan på naturreservat och badplats blir allvarlig. http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2014/09/Fem-batar-brann-vid-marina--en-person-skadad/

Citat NVP: "04 september 2014 Flera båtar i marinan vid Pålnäsviken i Saltsjöbaden har brunnit kraftigt. Enligt polisen ska en person ha fått lindriga brännskador. Slarv med gasolkök tros vara anledningen. Operativt befäl på Södertörns brandförsvar, berättade vid 17-tiden att plastbåtar är lättantändliga och att det är vanligt att bränder sprids mellan båtarna. Många segelbåtar är av plast och då brinner det kraftigt. En av båtarna sjönk." Branden pågick cirka en halvtimme innan den släckts. Mycket viktigt att adekvat släckningsutrustning finns att tillgå på samtliga bryggor!

Miljövårdsrådet anser vidare att hårdgjorda ytor i största mån ska undvikas och att ostörda strandzoner ska respekteras, intrången bör minimeras. Vidare anser rådet att en anläggning av denna typ bör ligga närmare sina brukare då den genererar mycket biltrafik. Vi anser att detta understöds av de synpunkter på den kommunala subventioneringen som framförts till lokaltidningen Nacka Värmdö Posten från Sune Carlssons varv, där infrastruktur redan finns i form av vägar mm.

Dagvattenhanteringen bör ägnas särskild uppmärksamhet, vi noterar att så skett, men det finns stora svårigheter i form av kraftigt fall, föroreningar, lågt avrinningsplan och översvämningsrisker. Taken är ett kapitel för sig. Takbeläggningen viktig. Grönt sedumtak förordas som alternativ för båthallen av WSP, vilket vi instämmer i. Även höjden på båthallarna bör minskas, den påverkar både utsikt och blåst.

I beräkningarna har hänsyn inte tagits för tillkommande föroreningar från båtverksamheten enligt dagvattenutredningen. Vi citerar: "Underhållsarbeten på båtar är traditionellt förknippade med miljöfarliga ämnen. Kunskap saknas dock för att utföra beräkningar på dessa ämnen." Dagvattenutredningen visar att planförslaget skulle innebära att avrinningen av dagvatten kommer att öka mot nuläget, genom att andelen hårdgjorda ytor på marinan ökar.

Tekniska nämnden anser att planförslaget och dagvattenutredningen tar upp översvämningsrisk med avseende på havsnivåhöjning men att det ingenstans framgår hur det är tänkt att hantera extrem nederbörd, som också är ett resultat av ett förändrat klimat. Tekniska nämnden menar att detta kan vara av vikt i detta område med tanke på den mängd som kan komma att rinna från naturmark ner mot byggnaderna.

Enligt Nackas dagvattenpolicy ska dagvatten i första hand tas om hand lokalt på fastigheten, bristen på infiltrationsmöjligheter, utrymme och ogynnsamma nivåförhållanden gör att sådana åtgärder inte anses möjliga. Avledningen sker därför direkt till recipient och endast dagvatten från prioriterade områden genomgår rening. Det är allvarligt, särskilt med tanke på badet intill, samt lekplatser för främst pelagiska fiskarter, exempelvis gös! Bör åtgärdas, eventuellt med pumpar!

BADET: Gällande badet på Fisksätra holme anser rådet att den ökande båttrafiken riskerar att allvarligt störa badet genom svall, föroreningar, buller och avgaser samt eventuella båtbränder. Eftersom piren redan tillkommit har infarten till båtramp och upptagning av båtar snävats in, vilket stör badet, men om den rampen kunde flyttas mot mitten av marinan vore mycket vunnet.

SWECOs badutredning anför: "För att om möjligt undanröja konflikter mellan båttrafik och badande bör möjligheten till och effekter av följande åtgärder utredas:· Flyttning av sjösättningsramp till marinans östra del. Flyttning av huvudrampen till ett läge som motsvarar dagens huvudramp. Möjlighet till avgränsning mellan badområde och var båtar får framföras."

SWECO: "Slutsats: En utbyggnad och utökning av verksamheten vid Fisksätra marina är inte självklart utan konflikter eller frågetecken, särskilt vad gäller påverkan på säkerhet och kvalitet för bad på Fisksätra holme. Vår rekommendation är att arbetet med detaljplaneprogrammet inkluderar de effekter marinan har på badet samt möjligheter att genom förändringar i layout och kompletterande skyddsåtgärder minska konflikterna."

"Således behöver detta arbete komma så långt att bästa möjliga layout föreligger innan slutlig prövning i mark- och miljödomstolen sker. Utan åtgärder är det svårt för kommunen att ta ansvar för en badplats så nära båtverksamhet. Med åtgärder måste man värdera om man kan komma ner till en situation som motsvarar dagens, vilken kommunen idag accepterar som godtagbar. Om detta inte går bör kommunen överväga sitt engagemang vid badet om man inte kan svara för rimlig säkerhet. Det bör rimligen vara sökande som har ansvar att leda i bevis att man inte försämrar för badet vare sig vattenkvalitetsmässigt eller ur säkerhetssynpunkt."

SWECO var alltså kritiska till utbyggnaden och placeringar av upptagningsramper. Vi tillfogar att även placeringen av toatömningen intill promenaden till den allmänna bryggan förefaller olämplig, vid allmänhetens gångväg till piren och färjetrafiken, luktstörningar och driftstörningar kan uppstå, och aktiviteten är ej trivsam. Den bör förvisas till en mer undanskymd plats i marinans östra del.

Nätverket för Fisksätras framtid framför följande, vi instämmer! "Sammanfattningsvis anser nätverket att detaljplanen ska garantera vissa värden för Fisksätra samhälle och att marinan ska utgöra ett miljö och trevnadsmässigt tillskott till Fisksätra. Förslaget till detaljplan betonar industriområde, men det behöver inte stå i konflikt med vartannat med rätt utformning av detaljplanen."

Badet bör prioriteras framför utbyggnaden av båthamnen och kommunen ge garantier för badets fortlevnad. Befintlig strandlinje bör bibehållas, onödiga utfyllnader ej ske. Utblickar från Fisksätra och området bibehålles. Gång- och cykelväg till piren utformas med rimlig lutning så ett djupt bergsschakt undviks. Byggnadsvolymerna bör sänkas och minska i volym för allmän trevnad i området. Utrymme bör ordnas för mindre resurskrävande aktiviteter som kajaker, roddbåtar och segeljollar. Ett barnperspektiv bör anläggas på detaljplanen, vilket enligt kommunalt beslut göras för all planering.


Gångvägar till piren och utmed strandlinjen.

Vi citerar Nätverket för Fisksätras framtid: "För att kunna nå den nya piren föreslår man en ny gångväg från en vändplan i områdets östra del som ska slingra sig ner mot vattnet med en lutning på 1:12. Bergsidan är här mycket brant. För att kunna passa in vägen i bergsidan kommer det att krävas sprängningar, som medför ett tydlig sår i berget. Vidare kommer gångvägen att bli belägen i ett schakt med höga väggar. Inte ett ord om dessa effekter i planhandlingarna, vilket är en allvarlig brist. Dessutom är det en alltför brant lutning för handikappade (kravet är max 1:20). Och mycket lång väg (ca 40 - 50 m) utan vilplan." Då nedfarten är brant uppstår också frågan om inte en allmän väg med hiss kan anordnas genom huvudbyggnaden, vilket skulle kunna underlätta för äldre och handikappade.

Sammantaget har förslaget till gångväg stora brister. Det är diskutabelt hur många som kommer att använda sig av denna gångväg. För dem som ska till piren ligger den avigt till och är längre, många kommer i stället kanske att använda sig av bilrampen till det nedre planet. Men här kommer de att gå på fastighetsägarens villkor, avstängning möjlig.

Beträffande övriga gångvägar ser nätverket det som positivt med gångvägen som leder mot naturreservatet, men då den ansluter i en mycket brant sluttning har den begränsad användbarhet för Fisksätraborna. Ett mycket större intresse har de för en gångväg som anknyter till Fisksätra holme och vidare till Fisksätra båtklubbs bryggor och idrottsområdet.

En gångväg västerut nära vattnet går att ordna. För att få en rimlig avvägning mellan det allmänna och företagets intressen krävs denna. Marinan är inget industrivarv där ett visst område permanent behöver vara avstängt. En gångväg kan ordnas så att den inte stör verksamheten vid kranen, som är en säkerhetsrisk. Det är viktigt att kunna promenera längs vattnet, vilket bör göras möjligt enligt kommunens tidigare utredning. Områdets rekreativa värde ökar med en attraktiv passage mellan piren och Fisksätra holme och idrottsområdet.

Anförda argument att den befintliga bilvägen ska bli gångväg utan biltrafik förbiser att den planerade tunneln under spårområdet ska bli en kombinerad bil- och gångväg. Det blir konflikter med gångtrafiken och miljön skulle bli lidande. Bilar ska inte på detta sätt föras ner i fritidsområdet med bollplaner som är viktiga uppehållsplatser för Fisksätras barn och ungdomar. Även här är det angeläget att anlägga ett barnperspektiv. Bygg alltså en gångförbindelse nära vattnet från marinan. Att den tidvis kan behöva stängas vid båtupptagning är en överkomlig olägenhet.

Vi vill särskilt tillägga en varning för utökat slitage i Skogsö naturreservat som kan bli följden om utbyggnader av marinor och strandpromenader tillkommer. Vi är försiktigt positiva till gångvägen men vill peka på risker.

Vi vill nämna risker för att s.k. "dirt tracks" och mountainbikecykling (mtb) uppstår i reservatet, vilket sliter hårt på naturen. På andra håll i Nacka – särskilt i Nackareservatet – finns varnande exempel. En ökad mtb-trafik kan bli följden av utbyggnad av marinor och strandpromenader.


Båthallar

Vi citerar nätverket igen: "För att kunna förvara alla båtar på vintern föreslås två stora båthallar. Dessa kommer att upplevas som stora klossar från sjön. Vidare kommer den västra att sticka upp och skymma utsikten. Båthallarna bör därför minska i höjd för att bättre kunna smälta in i landskapet. För att få plats med alla nya byggnader krävs en utfyllnad i vattnet, vilket också riskerar att påverka vattenkvaliteten negativt liksom upplevelsen av miljön."

Det är angeläget att de boende i Fisksätra får tillgång till skärgården och båtlivet, särskilt det stora flertalet som inte har tillgång till stora motorbåtar. Det bör därför även planeras in utrymme för mindre kostsamma fritidsaktiviteter som uthyrning av kajaker, roddbåtar och segeljollar. Detta är särskilt viktigt med avseende på barn- och ungdomar.

Sammanfattning

Nacka Miljövårdsråd förordar en sänkt exploateringsgrad, särskild hänsyn till badplats och gångtrafik, flyttning av upptagningsramper och toatömning, i samband med detta eventuellt även båtkran. Det är svårt att undvika korsande trafik vid vissa tillfällen, då adekvat avstängning kan ske. Allmänhetens tillgång till området och natur- och miljövård bör prioriteras. Strandpromenader kräver varsamhet och noggrann utredning.

Även brandskyddet bör förstärkas. Vid eventuella bränder hotas badet av föroreningar även från släckningsutrustning. Länsar med kjolar som avgränsar vattenområdet närmast marinan bör finnas, liksom möjlighet att omhänderta föroreningar. Omhändertagande av dagvatten är mycket viktigt.


För Nacka Miljövårdsråd
Torgny Domeij


Detta remissvar är utlagt som http://www.nackamiljo.se/yttrfisksatramarina.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se