Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2009-05-15
Nacka Miljövårdsråd
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2005/626 214 Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454

Yttrande över utställd detaljplan för del av Backeböl, Blåbärsstigen (område J)

Syftet med detaljplaneförslaget sägs vara att möjliggöra en omvandling från fritidshus till friliggande villor. Planläggningen ska vidare förbättra de sanitära förhållandena genom att samtliga fastigheter kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

I planbeskrivningen sägs också att följden blir att vägnätet behöver rustas upp och att södra delen av planområdet är utsatt för trafikbuller.

Vidare vill man bevara de kulturintressanta torpen "Norrkärret".

I miljöredovisningen sägs att möjligheten att styra utvecklingen i riktning mot en långsiktig hållbar utveckling är begränsad. I texten framförs vidare att fastighetsägarnas möjlighet och vilja till miljöanpassning blir avgörande för slutresultatet i bygg- och brukarskedet. Slutsatsen som dras blir inte överraskande "att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan".

Den kritik, som kan riktas mot sättet att gång på gång släppa igenom begränsade områden, är att helheten går förlorad. Hur omgivande områden påverkas beaktas inte. Denna passivitet kan på sikt bli förödande. Nu släpps delområde efter område igenom. När de olika områdena är bebyggda är det för sent att göra något eftersom hus och vägar finns på plats.

När det gäller de fastigheter, som idag är bullerstörda, vore det bästa att inte tillåta någon permanent bebyggelse på dessa tomter. Trots bullerplank kommer ändå trafiken att vara störande p.g.a. att trafikintensiteten på Värmdöleden.

Den föreslagna delningen av fastigheter bör undvikas. Detta för att bibehålla de relativt stora tomterna och därmed områdets karaktär. Vidare innebär detta att behovet av färskvatten och avloppsrecepienter inte ökar lika mycket som vid en eventuell förtätning av området.

Vatten och avlopp skall ordnas med lågtrycksledning står det. Det är ett steg i rätt riktning enligt vårt sätt att se det. Vi anser emellertid därutöver att den fastighetsägare som kan ordna vatten och avlopp på ett hygieniskt godtagbart sätt inom den egna fastigheten skall få göra det, åtminstone i de fall fastigheten huvudsakligen används som sommarbostad.

En brist i planen är att inga allmänna lek- eller sportytor ingår i planförslaget, vilket blir till nackdel för de permanent boende. Enligt vår bedömning är det bra om samma huvudmannaskap kan vara för både VA och vägar.

Det som däremot kan diskuteras är vilken vägstandard som ska vara i området. Det är en relativt liten bebyggelse, varför inte samma standard ska behövas som i mer tätbebyggda områden.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrblabarsstig.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se