Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se .
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2013-10-04Länsstyrelsen Stockholms län
samhallsplanering.stockholm@lansstyrelsen.se

Kopia:   Kommunstyrelsen, Nacka kommun, 131 81  Nacka
Yttrande över Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025, dnr 342-16137-2013

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av remissmaterialet och yttrar sig om ärenden som berör Nacka.

Vi anser att Tvärbanans förlängning till Sickla station bör ha högsta prioritet för att möjliggöra omstigning från Saltsjöbanan och Nackabussar.

Vi välkomnar en kapacitetshöjning av Saltsjöbanan, speciellt vore det önskvärt med en mötessträcka belägen mellan Satsjö-Duvnäs och Igelboda.

Vidare önskar vi åtgärder som gynnar Kollektivtrafiken.

Cykelvägnätet är i stort behov av upprustning. Bl a saknas en del av Tyresöstråket/Vendelsöstråket mellan nybyggda Hedvigslunds trafikplats och Flatenbadet, bra cykelvägar finns på ömse sidor. Vidare saknas användbar cykelväg till Saltsjöbaden.

En yttrligare Skurubro (väg 222) för biltrafik anser vi att kan vänta. Vi uppfattar att framkomlighetsproblem på väg 222 finns mellan Ålstäket och Mölnviksrondellen, väster om korsningen med Gustavsbergsvägen och Ingarövägen, därför att två filer går ihop till en fil före Farstabron, samt närmast Stockholm medan däremot Skurubron som regel inte förorsakar köer för passerande trafik. Däremot är påfarten från Björknäs till väg 222 bedrövligt dålig, det som verkligen behövs är att bygga den nya påfarten enligt en plan som vunnit laga kraft men ännu inte byggts.

Vi anser att den påfart till Värmdöleden (väg 222) vid Nacka gymnasium, för vilken bl a Trafikverket använder det missvisande namnet "Trafikplats Kvarnholmen", inte bör komma till stånd, den skulle skada det bevaransvärda urskogsområdet Ryssbergen. Behovet av en ytterligare påfart verkar inte vara stort.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/transportinfrstrukt.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se