Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
 
Nacka 2016-12-16Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2015/21-214
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se
Remissvar angående förslag till detaljplan för Talluddsvägen, Björknäs 1:52 m.fl.


Nacka Miljövårdsråd är positivt inställt till Nacka kommuns ambition att planera för och bygga flerbostadshus. Efterfrågan förefaller vara stor och kommunen domineras av villor, varför det är önskvärt med en bättre balans i bostadsutbudet.

Vad gäller val av plats för dessa flerfamiljshus återstår dock att utreda lämpligare placering. Närboende använder idag det planlagda området för rekreation och lek. Det finns ett rikt djurliv med bl.a. salamandrar och andra skyddade kräldjur, t.ex. huggorm, som är utrotningshotade.

Inom planområdet finns biologiskt värdefulla träd som skulle försvinna vid en exploatering, bl.a. en tall med spår av den rödlistade reliktbocken. Den inventering som gjorts av Sweco är undermålig och ofullständig, ingen inventering av fauna är gjord och ingen naturvärdesinventering.

Vi avstyrker denna placering av flerbostadshus och vill se en miljökonsekvensbeskrivning som behandlar riksintressen, naturvärden, grönstruktur, byggnadernas miljöanpassning, biltrafikökning längs Talluddsvägen samt kollektivtrafikens ökning både på Talluddsvägen och Värmdövägen. Detta behöver också utredas vidare.

Föreslaget bygge skulle medföra omfattande sprängningar varvid vackra berghällar skulle sprängas sönder. Solstudierna visar på betydande skuggningar av existerande bostadshus och villor.

Kommunen har i detta fall valt att använda standardförfarande som ersatt det tidigare enkelt planförfarande och kan användas om förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten. Det framstår dock klart att detaljplanen är av stort allmänintresse vilket innebär att utökat planförfarande istället ska användas.

Planförslaget redovisar inte ett tillräckligt beslutsunderlag för denna exploatering i ett mycket känsligt naturområde.

Nacka Miljövårdsråd avstyrker bostadsbebyggelse på det föreslagna området.


För Nacka Miljövårdsråd

Ninni Lindberg
Styrelseledamot


Detta remissvar finns även som http://www.nackamiljo.se/talluddsvagen.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
E-post: jan@aman.se
http://www.nackamiljo.se