Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2013-12-06
Nacka Miljövårdsråd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2012/640-214
Nacka kommun
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar avseende förslag till detaljplaneprogram för Planiaområdet


Handlingarna

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av handlingarna som ingår i detaljplaneplaneförslaget om Planiaområdet. Beklagligtvis förekommer flera felaktigheter och otydligheter i handlingarna.

Beskrivningen av hållplatslägen för kollektivtrafiken på sidan 22 i planprogrammet är väsentligt missvisande.

Trafikutredningens alternativa scenarier på framtida trafikflöde är mycket svåra att förstå eftersom man inte gulmarkerat de vägar som i olika senarier öppnas upp för genomfartstrafik samt mycket svårlästa sifferuppgifter om trafikvolym på kartorna.

Delområde A

Vi anser inte att berget mellan Finntorp och Alphyddan bör bebyggas.

Den gång- och cykelväg som förbinder Svindersviksvägen med Becksjudarvägen norr om berget bör även i fortsättningen vara gång- och cykelväg.

Delområde B

Det är väsentligt att ta ställning till om och hur Planiavägen kan anslutas till Värmdövägen. Om Saltsjöbanan höjs eller sänks är det viktigt den inte, som i tidigare förslag, får brant lutning.

Vi instämmer i att det är lämpligt att spara ett par värdefulla äldre villor.

Delområde C

Korsningaen Planiavägen, Gillevägen, Nackanäsvägen har idag en liten rondell. Att göra om korsningen till ett trångt hörn som på förslagets skiss anser vi olämpligt, all trafik utefter Ältavägen (väg 260) måste ju passera här. Bästa lösningen är nog om Gillevägen även i fortsättningen förblir en bussgata utan annan genomfartstrafik.

Cykelstråket i områdets östra kant (delvis på Nysätravägen, tangerar Vassvägen) har inte uppmärksammats som sådant i planprogrammet, det bör vara kvar.

Sickla stormarknad

Omedelbart väster om aktuellt planområde finns stora ytor som idag enbart används för parkering i Sickla stormarknad. Här vore det lämpligt att bebygga ytorna med bostäder, gärna med affärslokaler i gatuplan medan parkeringen bör avgiftsbeläggas och i första hand ske under jord, i andra hand i parkeringshus.

Sickla har utmärkta allmänna kommunikationer med Saltsjöbanan, många busslinjer och relativt snart Tvärbanan samt i en framtid kanske Tunnelbana, avgiftbeläggning och en viss minskning av antalet parkeringsplaser i området bör kunna minska de trafikproblem som nu råder.

Vidare bör det även prövas om man kan bygga på bostäder ovanför befintliga affärsbyggnader i stormarknadsområdet.

Dagvatten, Vattenkvalitet

Hur fungerar den filterlösning för dagvatten som infördes våren 2011? En reningsanläggning ska helst placeras på land och så nära källan som möjligt. Anläggningen måste dels klara av tyngre föroreningar vilka kan sedimenteras eller filtreras, men också lätta föroreningar som flyter på vattenytan och orsakar skumbildning och oljeskimmer på sjöarna.

Dagvatten från norra delen av Planiaområdet kan med fördel ledas till Svindersviken i stället för till de känsliga insjöarna. Vi stödjer alla åtgärder som minskar och renar dagvattenutsläppen i Järlasjön och Sicklasjön. En detaljplan med minskade hårdytor till förmån för vattenabsorberande vegetation skulle reducera dagvattenmängden.

Järlasjön är hårt belastad av övergödning. Kväve från biltrafik och fosfor från gamla anläggningar har resulterat i syrebrist och obalans i marin flora och fauna. Sjösystemet är även belastat av miljögifter genom dagvatten från framför allt Sickla och Järla Sjö, men även från andra kringliggande områden inklusive Alphyddan.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/planiaomradet.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se